รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาBED405 : HELPING EARLY CHILDHOOD WITH SPECIAL NEEDS
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 643141010 นางสาวศิริกัลยา บุญไพโรจน์ 10
2 643141041 นางสาวสุฑารัตน์ หาญชัย 10
3 643141015 นางสาวลักษณาวดี ไชยะโอชะ 10
4 643141018 นางจันทิมา สิถิระบุตร 10
5 643141021 นางนิศากร จงจินากูล 10
6 643141017 นางเฉลิมพร พากุล 10
7 643141040 นางสาวกัญญารัตน์ แสงเขตต์ 10
8 643141020 นางสาวปัทมาพร บุญสะอาด 10
9 643141030 นางสาวปาจารีย์ ประทาน 10
10 643141007 นางสาวจุฑาทิพย์ โสภาสิน 10
11 643141009 นางสาวอิสรีย์ แขกวันวงค์ 10
12 643141003 นางสาวสุพิชฌาย์ จงศาตราเดช 10
13 643141004 นางสาวพิมพ์พิชชา ศิริธณจิรานนท์ 10
14 643141033 นางสาวอรญา นันทะยา 10
15 643141006 นางสาววชิรญาณ์ วันสา 10
16 643141016 นางสาวศิรินันท์ กล้ายิ่ง 10
17 643141001 นางสาวกัญญภา สมาศรีภากุล 10
18 643141002 นางสาวชญาณ์นินท์ พิมาทัย 10
19 643141042 นางสาวอีว่า ฮอเรีย 10
20 643141045 นางสาวพัชรี สุยังกุล 10
21 643141043 นางสาววรรณภา ศิริสา 10
22 643141044 นางสาวรัชนีกร บุญเนตร 10
23 643141055 นางสาวมัทวัน สายมณี 10
24 643141048 นางสาวศิริพร สังขะวรรณ์ 10
25 643141050 นางสาวภัณฑิลา กิริยาดี 10
26 633141058 นางสาวศิรประภา สว่างภพ 10
27 623141064 นางสาวธิดารัตน์ ปัฐพี 10
28 643141037 นางสาวบงกชกร เชียงศรี 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207