รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาACS402 : TAXATION 2
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อสาขาวิชา สถานภาพ
 การบัญชี
1 639121025 นางสาววิภวาณี โฆษิตวรวุฒิ 10
2 639121017 นางสาวสุชาดา ทนุพันธ์ 10
3 639121007 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ตับกลาง 10
4 639121019 นางสาวพัชรี บุประเสริฐ 10
5 639121022 นางสาวปาริชาต บุญสง่า 10
6 639121021 นางสาวธิดารัตน์ ไชยศาสตร์ 10
7 639121006 นางสาวชนัญชิดา ทองใบ 10
8 639121010 นางสาววิไล พวงพันธ์ 10
9 639141015 นางสาวมนัสนันท์ กวีสรรเสริญ 10
10 639121013 นางสาวธิดาวรรณ จำปาสา 10
11 639121015 นางสาววรรณิสา บรรลือ 10
12 639121018 นางสาวอารยา ประธาน 10
13 649122001 นางสาวณิชกานต์ บัวโพธิ์ 10
14 639121005 นางสาวพรศิริ พลชัย 10
15 579121112 นางวิรัลพัชร แสนวงษ์ B.Acc10
16 639121023 นางสาวธรณ์ณัชชา วัชรวีรเวทย์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207