รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาBED117 : STATISTICS AND INFORMATION IN EDUCATION
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 623141064 นางสาวธิดารัตน์ ปัฐพี 10
2 623141058 นางสาวสุพัตรา แสงกล้า 10
3 623141055 นางสาวรจนา แสนทวีสุข 10
4 623141052 นางสาวกฤติญาณี พันโสภา 10
5 623141051 นางสาวผกามาศ ทองคำ 10
6 623141044 นางสาวลำใย โคตสา 10
7 623141043 นางสาวกุลวดี สีลับสี 10
8 623141041 นางสาวน้ำฝน บุญธรรม 10
9 623141036 นางสาวเกษศิรินทร์ แสนทวีสุข 10
10 623141034 นางสาวพรพิมล เขียวหอม 10
11 623141033 นางสาวลลิตา วันศรี 10
12 623141029 นางสาวเสาวลักณ์ สุริยัน 10
13 623141026 นางสาวจันทร์จิรา พรมหลวงศรี 10
14 623141023 นางสาวฐิติรัตน์ ถนอมทรัพย์ 10
15 623141022 นางสาวเยาวรัตน์ สันดอน 10
16 623141016 นางสาวนิภา พาชื่น 10
17 623141013 นางสาวปฐมพร สารีชุม 10
18 623141012 นางสาวพินิจนันท์ ธรรมใจใส 10
19 623141011 นางสาวรุ่งอรุณ เขตคำ 10
20 623141010 นางสาวปูริดา ธรรมเจริญ 10
21 623141008 นางจิราภรณ์ คำอินทร์ 10
22 623141007 นางสาวนงลักษ์ แตะต้อง 10
23 623141003 นางสาววรากุล ธนะจินดา 10
24 623141002 นางสาวพิจิตรา เทียนศรี 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207