รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN301 : THAI FOR COMMUNICATION
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 การบัญชี
1 649121001 นายพรทวี จันทร์สว่าง 10
 ศึกษาศาสตร์
2 643141020 นางสาวปัทมาพร บุญสะอาด 10
3 633141040 นางสาวละอองดาว มั่นสัตย์ 10
4 643141048 นางสาวศิริพร สังขะวรรณ์ 10
5 633141006 นางสาวธรรนยชนก มาลาสาย 10
6 643141053 นางสาวจิราพร ลาวรรณ์ 10
7 643341003 นางสาวโศจิรัตน์ สอนถม 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207