รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาLWC218 : ADMINISTRATIVE LAW
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 นิติศาสตร์
1 638121021 นายณฐพงศ์ พิลา 10
2 638121028 นายธนากร วงศ์สุวรรณ 10
3 638142001 นายธัชพล เดชป้องหา 10
4 648121002 สิบตำรวจตรีชานนท์ วรพันธุ์ 10
5 648121004 สิบตำรวจตรีจักรพงศ์ ชิณเทศน์ 10
6 648121005 นายสมชาย อินทรุกขา 10
7 648121009 นายเกรียงไกร พานเงิน 10
8 648121012 นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาดิษฐ์ 10
9 648121021 สิบตำรวจโทภัทรพล พิมพาลัย 10
10 648122002 นางสาวรอยจันทร์ ตังคโณบล 10
11 648141002 นายชิณวงค์ ใจคิด 10
12 648141003 นายไพศาล วลากลาง 10
13 648141005 นางสาวขนิษฐา มาเพชร 10
14 648141007 นายนภัทร ผ่องราศรี 10
15 648141008 นายอมรชัย ศรีตะคุ 10
16 648141010 นายกฤษณะ อุทัยบุรัมย์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207