รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาACF406 : SPECIALIZED ACCOUNTING
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 การบัญชี
1 639121006 นางสาวชนัญชิดา ทองใบ 10
2 639121007 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ตับกลาง 10
3 639121010 นางสาววิไล พวงพันธ์ 10
4 639121013 นางสาวธิดาวรรณ จำปาสา 10
5 639121015 นางสาววรรณิสา บรรลือ 10
6 639121017 นางสาวสุชาดา ทนุพันธ์ 10
7 639121019 นางสาวพัชรี บุประเสริฐ 10
8 639121021 นางสาวธิดารัตน์ ไชยศาสตร์ 10
9 639121022 นางสาวปาริชาต บุญสง่า 10
10 639141015 นางสาวมนัสนันท์ กวีสรรเสริญ 10
11 649122001 นางสาวณิชกานต์ บัวโพธิ์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207