รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN401 : MATHEMATICS AND STATISTICS IN DAILY LIFE
กลุ่มA2
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 5 ปี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1

โปรดทราบ
 
* ไ ม่ พ บ ข้ อ มู ล ที่ เ ลื อ ก *

 
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207