รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN401 : MATHEMATICS AND STATISTICS IN DAILY LIFE
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 629741014 นางสาวพรพิมล ชาลี 10
2 639741001 นายณัฏฐ์ ศาลา management40
3 639741003 นายวิษณุ ไชยนาแพง management10
4 659741001 นางสาวศิริภา บูชาพันธ์ management10
5 659741002 นายโกวิทย์ ยาเสร็จ management10
6 659741003 นางสาวอนงค์นภา หอมจำปา management10
7 659741004 นางสาวจีรนันท์ นิลดี management10
8 659741005 นายชลกฤษฏิ์ เกษดี management10
9 659741006 นางสาวรจนี จันทร์จิตร management10
10 659741007 นางสาวสุชาพัณณ์ จรินนภาวิบูลย์ management10
11 659741008 นางสาวอารยา บุญประสิทธิ์ management10
 นิติศาสตร์
12 648121014 นางสาวสุชาดา ทองเถาว์ 10
13 648121021 สิบตำรวจเอกภัทรพล พิมพาลัย 10
14 658121001 นายเมธชนัน แสงขันตี 10
15 658121004 นายทัดสุระ เติมวงศ์ 10
16 658121005 นายธนากร ศรีดารานฤภร 10
17 658121009 นายเอกรินทร์ คำจันทร์ 10
18 658121010 นายพันธุ์ศักดิ์ กนกหงษ์ 10
19 658121014 นายณัฐวุฒิ หนองหาร 10
20 658121015 นายศักยภาพ หาพันธ์ 10
21 658121025 สิบตำรวจเอกธนานนท์ พันธ์จันทร์ 10
22 658141002 นายจุฑามาศ เพียบุญมาก 10
23 658141004 นายศิริศักดิ์ เส้นทอง 10
24 658141005 นายปรมะ คลังใหญ่ 10
25 658141006 นายพีรพัฒน ไชยโกฏิ 10
26 658141007 นายเศวตโชติ กันยามา 10
 รัฐศาสตร์
27 637141009 นายสมเกียรติ บุญคมเจริญสุข 10
28 637142005 นายจรูญ แสนพิมพ์ 10
29 647121001 นายสมบัติ ซูโอ๊ะ 10
30 647121017 นายนฤปนาถ ศรีอ่อน 10
31 647121018 นางสาวสุปราณี วังคีรี 10
32 657121003 นางสาวรุ่งอรุณ แก้วมณี 10
33 657121011 นางรุ่งทิพ จอมคำสิงห์ 10
34 657141001 นายปฏิเวธ ศรีเที่ยง 10
35 657141002 นายนพพล เขียววิจิตร 10
36 657141004 นายวัชรินทร์ เพียรแก้ว 10
 การบัญชี
37 639141015 นางสาวมนัสนันท์ กวีสรรเสริญ 10
38 659121009 นายเจนวุฒิ รัตนเชิดฉาย 10
 ศึกษาศาสตร์
39 623141030 นางสาวพัชราภา สดสุข 10
40 633141001 นางสาวอรอนงค์ ทองโสม 10
41 633141002 นางสาวเนตรณภา ศรีลาที 10
42 633141003 นางสาววิชิตรา นนทบุตร 10
43 633141004 นางสาวทนิตา ร่มโพธิ์ดี 10
44 633141005 นางสาวอัยดา แก้ววงษา 10
45 633141009 นางสาวสมฤทัย สิงสีทา 10
46 633141014 นางสาวปูรดา ศกุนตานุรักษ์ 10
47 633141015 นางสาวกรรณิการ์ อยู่เย็น 10
48 633141038 นางสาวพัชราภรณ์ บุญศักดิ์ 10
49 633141055 นางสาววิไลวรรณ ปัดภัย 10
50 633341002 นางสาวญาณิศา พันธุ์ดี 10
51 643141050 นางสาวภัณฑิลา กิริยาดี 10
52 643141055 นางสาวมัทวัน สายมณี 10
53 643441004 นายชัยณรงค์ ปัตถา 10
54 653341006 นางสาวธนาพร คำเพ็ง 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207