รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN102 : HISTORY,PHILOSOPHY, AND SOCIETY
กลุ่มA2
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 623141013 นางสาวปฐมพร สารีชุม 10
2 623141023 นางสาวฐิติรัตน์ ถนอมทรัพย์ 10
3 623141041 นางสาวน้ำฝน บุญธรรม 10
4 623141043 นางสาวกุลวดี สีลับสี 10
5 623141051 นางสาวผกามาศ ทองคำ 10
6 623141055 นางสาวรจนา แสนทวีสุข 10
7 623141058 นางสาวสุพัตรา แสงกล้า 10
8 633141006 นางสาวธรรนยชนก มาลาสาย 10
9 633141017 นางสาวศศิวิมล พันธ์วิไล 10
10 633141021 นางสาวคุณากร บุญสมญา 10
11 633141060 นางสาวจิตรานุช นะที 10
12 643141007 นางสาวจุฑาทิพย์ โสภาสิน 10
13 643141015 นางสาวลักษณาวดี ไชยะโอชะ 10
14 643141021 นางนิศากร จงจินากูล 10
15 643141049 นางสาววิภาวดี ศรีวะรมย์ 10
16 643141051 นางสาวศศิธร โสดามรรค์ 10
17 643441003 นายกรวี ครุฑทิทย์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207