รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN401 : MATHEMATICS AND STATISTICS IN DAILY LIFE
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 การบัญชี
1 649121013 นายภัทรพงษ์ ช้างสาร 10
2 649121014 นางสาวชุลีภรณ์ ดอกดวง 10
 ศึกษาศาสตร์
3 623141041 นางสาวน้ำฝน บุญธรรม 10
4 633141039 นางสาวปรียานุช ลาภสาร 10
5 643141001 นางสาวกัญญภา สมาศรีภากุล 10
6 643141007 นางสาวจุฑาทิพย์ โสภาสิน 10
7 643141009 นางสาวอิสรีย์ แขกวันวงค์ 10
8 643141015 นางสาวลักษณาวดี ไชยะโอชะ 10
9 643141017 นางสาวเฉลิมพร แถวปัตถา 10
10 643141018 นางจันทิมา สิถิระบุตร 10
11 643141030 นางสาวปาจารีย์ ประทาน 10
12 643141040 นางสาวกัญญารัตน์ แสงเขตต์ 10
13 643141047 นางสาวสุกฤตา ทารินทร์ 10
14 643141048 นางสาวศิริพร สังขะวรรณ์ 10
15 643141049 นางสาววิภาวดี ศรีวะรมย์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207