รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN401 : MATHEMATICS AND STATISTICS IN DAILY LIFE
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 การบัญชี
1 649121013 นายภัทรพงษ์ ช้างสาร 10
2 649121014 นางสาวชุลีภรณ์ ดอกดวง 10
 ศึกษาศาสตร์
3 623141041 นางสาวน้ำฝน บุญธรรม 10
4 633141039 นางสาวปรียานุช ลาภสาร 10
5 633141045 นางสาวพิจิตรา หมื่นเพชร 10
6 643141001 นางสาวกัญญภา สมาศรีภากุล 10
7 643141007 นางสาวจุฑาทิพย์ โสภาสิน 10
8 643141009 นางสาวพรธิดา พัชราศิริกุล 10
9 643141015 นางสาวลักษณาวดี ไชยะโอชะ 10
10 643141017 นางสาวเฉลิมพร แถวปัตถา 10
11 643141018 นางจันทิมา สิถิระบุตร 10
12 643141030 นางสาวปาจารีย์ ประทาน 10
13 643141040 นางสาวกัญญารัตน์ แสงเขตต์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207