รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN101 : LIFE SKILLS DEVELOPMENT
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 5 ปี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 613141037 นางสาวยุพา วิสาร 10
2 613141042 นางสาวกันต์ฤทัย ธรรมนิยม 10
3 613141046 นางสาวดารารัตน์ มีวงษ์ 10
4 613141052 นางสาวนิพรัชตรา ไพศาลกมลฉัตร 10
5 613141066 นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เยี่ยม 10
6 613141067 นางสาวพัชรี นิมิตวรพจน์ 10
7 613141070 นางสาวกานต์พิชชา ตันสุ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207