รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN201 : MODERN CIVIC RESPONSIBILITIES
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 639722005 นายพงศธร ศิริพจนานนท์ management10
2 649721001 นายวีรชัย เรียนไธสง management10
3 649721003 นายเจษฎากร แก้วทอง management10
 รัฐศาสตร์
4 4647141012 นายคมเมธ แช่มช้อย 10
5 647121001 นายสมบัติ ซูโอ๊ะ 10
 การบัญชี
6 649122001 นางสาวณิชกานต์ บัวโพธิ์ 10
 ศึกษาศาสตร์
7 623141002 นางสาวพิจิตรา เทียนศรี 10
8 623141011 นางสาวรุ่งอรุณ เขตคำ 10
9 623141012 นางสาวพินิจนันท์ ธรรมใจใส 10
10 623141013 นางสาวปฐมพร สารีชุม 10
11 623141023 นางสาวฐิติรัตน์ ถนอมทรัพย์ 10
12 623141029 นางสาวเสาวลักณ์ สุริยัน 10
13 623141041 นางสาวน้ำฝน บุญธรรม 10
14 623141043 นางสาวกุลวดี สีลับสี 10
15 623141051 นางสาวผกามาศ ทองคำ 10
16 623141055 นางสาวรจนา แสนทวีสุข 10
17 623141058 นางสาวสุพัตรา แสงกล้า 10
18 633141013 นางสาวปรารถนา คำมา 10
19 633141033 นางสาววิสุดา ปูคะภาค 10
20 633341033 นางสาวภัทรนัน ธานี 10
21 643141001 นางสาวกัญญภา สมาศรีภากุล 10
22 643141007 นางสาวจุฑาทิพย์ โสภาสิน 10
23 643141015 นางสาวลักษณาวดี ไชยะโอชะ 10
24 643141017 นางสาวเฉลิมพร แถวปัตถา 10
25 643141041 นางสาวสุฑารัตน์ หาญชัย 10
26 643341006 นางจิรัฐติกาล หาบุศย์ 10
27 643341007 นางสาวปรียานนท์ ผาสุข 10
28 643441004 นายชัยณรงค์ ปัตถา 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207