รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN101 : LIFE SKILLS DEVELOPMENT
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 639722005 นายพงศธร ศิริพจนานนท์ management10
 รัฐศาสตร์
2 4647141012 นายคมเมธ แช่มช้อย 10
3 637141005 นายจรูญ แสนพิมพ์ 10
4 637141009 นายสมเกียรติ บุญคมเจริญสุข 10
 ศึกษาศาสตร์
5 623141002 นางสาวพิจิตรา เทียนศรี 10
6 623141011 นางสาวรุ่งอรุณ เขตคำ 10
7 623141012 นางสาวพินิจนันท์ ธรรมใจใส 10
8 623141029 นางสาวเสาวลักณ์ สุริยัน 10
9 623141055 นางสาวรจนา แสนทวีสุข 10
10 633141026 นางสาวนิตยา ธานะวิโรจน์ 10
11 633341033 นางสาวภัทรนัน ธานี 10
12 643141041 นางสาวสุฑารัตน์ หาญชัย 10
13 643141047 นางสาวสุกฤตา ทารินทร์ 10
14 643141048 นางสาวศิริพร สังขะวรรณ์ 10
15 643141049 นางสาววิภาวดี ศรีวะรมย์ 10
16 643141051 นางสาวศศิธร โสดามรรค์ 10
17 643141053 นางสาวจิราพร ลาวรรณ์ 10
18 643441004 นายชัยณรงค์ ปัตถา 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207