รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN101 : LIFE SKILLS DEVELOPMENT
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 639722005 นายพงศธร ศิริพจนานนท์ management10
 รัฐศาสตร์
2 4647141012 นายคมเมธ แช่มช้อย 10
3 637141009 นายสมเกียรติ บุญคมเจริญสุข 10
4 637142005 นายจรูญ แสนพิมพ์ 10
 ศึกษาศาสตร์
5 623141002 นางสาวพิจิตรา เทียนศรี 10
6 623141011 นางสาวรุ่งอรุณ เขตคำ 10
7 623141012 นางสาวพินิจนันท์ ธรรมใจใส 10
8 623141055 นางสาวรจนา แสนทวีสุข 10
9 633141006 นางสาวธรรนยชนก มาลาสาย 10
10 633141013 นางสาวปรารถนา คำมา 10
11 633141017 นางสาวศศิวิมล พันธ์วิไล 10
12 633141026 นางสาวนิตยา ธานะวิโรจน์ 10
13 633141032 นางสาวปทิภา สืบสอน 10
14 633141033 นางสาววิสุดา ปูคะภาค 10
15 633141040 นางสาวละอองดาว มั่นสัตย์ 10
16 633141060 นางสาวจิตรานุช นะที 10
17 633241005 นางสาวจุฬาลักษณ์ โคกกลาง 10
18 633341033 นางสาวภัทรนัน ธานี 10
19 643141003 นางสาวสุพิชฌาย์ จงศาตราเดช 10
20 643141041 นางสาวสุฑารัตน์ หาญชัย 10
21 643141047 นางสาวสุกฤตา ทารินทร์ 10
22 643141048 นางสาวศิริพร สังขะวรรณ์ 10
23 643141049 นางสาววิภาวดี ศรีวะรมย์ 10
24 643141051 นางสาวศศิธร โสดามรรค์ 10
25 643141053 นางสาวจิราพร ลาวรรณ์ 10
26 643441004 นายชัยณรงค์ ปัตถา 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207