รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN101 : LIFE SKILLS DEVELOPMENT
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 639722005 นายพงศธร ศิริพจนานนท์ management10
 รัฐศาสตร์
2 4647141012 นายคมเมธ แช่มช้อย 10
3 637141005 นายจรูญ แสนพิมพ์ 10
 ศึกษาศาสตร์
4 623141002 นางสาวพิจิตรา เทียนศรี 10
5 623141011 นางสาวรุ่งอรุณ เขตคำ 10
6 623141012 นางสาวพินิจนันท์ ธรรมใจใส 10
7 623141029 นางสาวเสาวลักณ์ สุริยัน 10
8 623141055 นางสาวรจนา แสนทวีสุข 10
9 633141026 นางสาวนิตยา ธานะวิโรจน์ 10
10 633341033 นางสาวภัทรนัน ธานี 10
11 643141041 นางสาวสุฑารัตน์ หาญชัย 10
12 643441004 นายชัยณรงค์ ปัตถา 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207