รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาBED204 : MATHEMATICS FOR EARLY CHILDHOOD SCIENCE
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 633141058 นางสาวศิรประภา สว่างภพ 10
2 643141037 นางสาวบงกชกร เชียงศรี 10
3 643141042 นางสาวอีว่า ฮอเรีย 10
4 643141046 นางสาวปิยณัฐธิดา เคนบุปผา 10
5 643141047 นางสาวสุกฤตา ทารินทร์ 10
6 643141048 นางสาวศิริพร สังขะวรรณ์ 10
7 643141049 นางสาววิภาวดี ศรีวะรมย์ 10
8 643141050 นางสาวภัณฑิลา กิริยาดี 10
9 643141051 นางสาวศศิธร โสดามรรค์ 10
10 643141052 นางสาวกตัญชลี ศรีทะลับ 10
11 643141053 นางสาวจิราพร ลาวรรณ์ 10
12 643141054 นางสาวพิชชานันท์ ทองล้ำ 10
13 643141055 นางสาวมัทวัน สายมณี 10
14 643141056 นางสาววิลาวัณย์ งามเปรี่ยม 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207