รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN402 : SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 639741001 นายณัฏฐ์ ศาลา management10
2 639741003 นายวิษณุ ไชยนาแพง management10
3 649741001 นางสาวณดา ขันศรี management10
4 649741002 นางสาววิมลวรรณ ดีพลโต management10
5 649741003 นางสาวยลดา สิมสี management10
6 649741006 นางสาวประกาย บุญแก้ว management10
7 649741007 นางสาวศิริรัตน์ ไม้น้อย management10
 นิติศาสตร์
8 608141015 นายสนั่น สุตัญตั้งใจ B.Law10
9 618141008 นายเนติธร พูลเพิ่ม B.Law10
10 628142002 นายกฤษณะ พุกต่อม 10
11 638121003 นางสาวพัชณศา ประวาสุข 10
12 638121004 นายไชยยศ ดวงพุฒ 10
13 638121028 สิบตำรวจตรีธนากร วงศ์สุวรรณ 10
14 638121031 นายสมชาย อินทรุกขา 10
15 638121032 นายกฤตพล พิมพ์ทอง 10
16 638141001 นายทศพร ธนะสมบูรณ์ 10
17 638141010 นายนคร คำพุ 10
18 638141015 ดาบตำรวจเพทาย ปริโยทัย 10
19 648122001 นางสาววิภารัตน์ วรรณโสภา 10
20 648122002 นางสาวรอยจันทร์ ตังคโณบล 10
21 648141002 นายชิณวงค์ ใจคิด 10
22 648141003 นายไพศาล วลากลาง 10
23 648141005 นางสาวขนิษฐา มาเพชร 10
24 648141007 นายนภัทร ผ่องราศรี 10
25 648141009 นางภัทรานันท์ สิงห์ยะบุศย์ 10
26 648141010 นายกฤษณะ อุทัยบุรัมย์ 10
27 648141011 นายจักรกฤษณ์ พระตลับ 10
 รัฐศาสตร์
28 647141004 นายพงษ์ขจร บุญไทย 10
29 647141006 นางสาวอานันทิยา กุมาสิงห์ 10
30 647141007 นายธีระวัฒน์ ภวะวิจารณ์ 10
31 647141008 นางอำนวย จันทาป 10
32 647141015 นายวีระยุทธ ช่วยสุข 10
 ศึกษาศาสตร์
33 623141003 นางสาววรากุล ธนะจินดา 10
34 623141007 นางสาวนงลักษ์ แตะต้อง 10
35 623141008 นางจิราภรณ์ คำอินทร์ 10
36 623141010 นางสาวปูริดา ธรรมเจริญ 10
37 623141016 นางสาวนิภา พาชื่น 10
38 623141022 นางสาวเยาวรัตน์ สันดอน 10
39 623141026 นางสาวจันทร์จิรา พรมหลวงศรี 10
40 623141033 นางสาวลลิตา วันศรี 10
41 623141034 นางสาวพรพิมล เขียวหอม 10
42 623141044 นางสาวลำใย โคตสา 10
43 623141052 นางสาวกฤติญาณี พันโสภา 10
44 623141064 นางสาวธิดารัตน์ ปัฐพี 10
45 633341013 นางสาวช่อฟ้า ทองพูล 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207