รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN202 : ASEAN AND THE WORD
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 649721001 นายวีรชัย เรียนไธสง management10
2 649721002 นางสาวรัศมี บุระมาศ management10
3 649721003 นายเจษฎากร แก้วทอง management10
4 649721008 นางสาวจันทร์จิรา เหลาบัว management10
5 649721009 นางสาวศิรินทรา สุวรรณสิงห์ management10
6 649721010 นางสาวมยุรี จันทะเนตร management10
7 649721012 นายจีรุตม์ ชาญประดิษฐ์ management10
8 649721013 นายธนกฤต นิลจันทร์ management10
9 649722001 นางสาวพรปนัดดา ทวีดี management10
10 649741001 นางสาวณดา ขันศรี management10
11 649741002 นางสาววิมลวรรณ ดีพลโต management10
12 649741003 นางสาวยลดา สิมสี management10
13 649741006 นางสาวประกาย บุญแก้ว management10
14 649741007 นางสาวศิริรัตน์ ไม้น้อย management10
 นิติศาสตร์
15 608121013 นายสนั่น สุตัญตั้งใจ B.Law10
16 618141008 นายเนติธร พูลเพิ่ม B.Law10
17 628142002 นายกฤษณะ พุกต่อม 10
18 638121027 นายวัชรพล ชนแดง 10
19 638121028 นายธนากร วงศ์สุวรรณ 10
20 638141001 นายทศพร ธนะสมบูรณ์ 10
21 638141007 นายกฤตพล พิมพ์ทอง 10
22 638141010 นายนคร คำพุ 10
23 638141015 ดาบตำรวจเพทาย ปริโยทัย 10
24 648121002 สิบตำรวจตรีชานนท์ วรพันธุ์ 10
25 648121004 สิบตำรวจตรีจักรพงศ์ ชิณเทศน์ 10
26 648121005 นายสมชาย อินทรุกขา 10
27 648122001 นางสาววิภารัตน์ วรรณโสภา 10
28 648122002 นางสาวรอยจันทร์ ตังคโณบล 10
29 648122003 นายอนุวัฒน์ โยนจอหอ 10
30 648141002 นายชิณวงค์ ใจคิด 10
31 648141003 นายไพศาล วลากลาง 10
32 648141005 นางสาวขนิษฐา มาเพชร 10
33 648141007 นายนภัทร ผ่องราศรี 10
34 648141009 นางภัทรานันท์ สิงห์ยะบุศย์ 10
35 648141010 นายกฤษณะ อุทัยบุรัมย์ 10
36 648141011 นายจักรกฤษณ์ พระตลับ 10
 รัฐศาสตร์
37 647121001 นายสมบัติ ซูโอ๊ะ 10
38 647121002 นางสาวอมรรัตน์ เนตรพันธ์ 10
39 647121003 นายวัชรินทร์ อาจเอี่ยม 10
40 647121010 นายนฤชิต ผ่าโผน 10
41 647121012 นายศิริพงษ์ พั่วแดง 10
42 647121013 นางสาวดวงพร พรหมหา 10
43 647121017 นายนฤปนาถ ศรีอ่อน 10
44 647141004 นายพงษ์ขจร บุญไทย 10
45 647141006 นางสาวอานันทิยา กุมาสิงห์ 10
46 647141007 นายธีระวัฒน์ ภวะวิจารณ์ 10
47 647141008 นางอำนวย จันทาป 10
48 647141010 นางสมบัติ สารจันทร์ 10
49 647141015 นายวีระยุทธ ช่วยสุข 10
 การบัญชี
50 649121001 นายพรทวี จันทร์สว่าง 10
51 649121002 นางสาวกนิษฐา ส่งเสริม 10
52 649121003 นางสาวฐิติกานต์ วงศ์แก้ว 10
53 649121004 นางสาวมัสยา จูนก 10
54 649121010 นายปกรณ์ บุตรจันทร์ 10
55 649121011 นางสาวจุฑาทิพ ศุภโกศล 10
56 649121013 นายภัทรพงษ์ ช้างสาร 10
57 649121014 นางสาวชุลีภรณ์ ดอกดวง 10
58 649122004 นางสาวอารุณี แก้วพิลา 10
 ศึกษาศาสตร์
59 633141001 นางสาวอรอนงค์ ทองโสม 10
60 633141002 นางสาวเนตรณภา ศรีลาที 10
61 633141003 นางสาววิชิตรา นนทบุตร 10
62 633141004 นางสาวทนิตา ร่มโพธิ์ดี 10
63 633141005 นางสาวอัยดา แก้ววงษา 10
64 633141009 นางสาวสมฤทัย สิงสีทา 10
65 633141014 นางสาวปูรดา ศกุนตานุรักษ์ 10
66 633141024 นางสาวกนกอร กองสินแก้ว 10
67 633141038 นางสาวพัชราภรณ์ บุญศักดิ์ 10
68 633141055 นางสาววิไลวรรณ ปัดภัย 10
69 633341002 นางสาวญาณิศา พันธุ์ดี 10
70 643341004 นางสาวณิชาภัทร วิชาไชย 10
71 643341005 นางสาวอุมาภรณ์ รักษาวงศ์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207