รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาACC101 : PRINCIPLES OF ACCOUNTING I
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 การบัญชี
1 649121001 นายพรทวี จันทร์สว่าง 10
2 649121002 นางสาวกนิษฐา ส่งเสริม 10
3 649121003 นางสาวฐิติกานต์ วงศ์แก้ว 10
4 649121004 นางสาวมัสยา จูนก 10
5 649121010 นายปกรณ์ บุตรจันทร์ 10
6 649121011 นางสาวจุฑาทิพ ศุภโกศล 10
7 649121012 นางสาวอัจฉราพร ดุงนคำ 10
8 649121013 นายภัทรพงษ์ ช้างสาร 10
9 649121014 นางสาวชุลีภรณ์ ดอกดวง 10
10 649141001 นางสาวพัชรดา เสมอศิลป์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207