รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาBED211 : MUSIC AND PERFORMING ARTS FOR EARLY CHILDHOOD TEACHERS
กลุ่ม1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 5 ปี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 613141001 นางสาวกรวรา ศรีหานาม 10
2 613141007 นางสาวนพวรรณ เอี่ยมชูเพชร 10
3 613141009 นางสาวจารุวรรณ คะพิมพ์ 10
4 613141010 นางสาวอุไรวรรณ พรหมบุตร 10
5 613141024 นางสาวสันสินี แสนศรี 10
6 613141029 นางสาวดวงหทัย รากแก่น 10
7 613141030 นางสาวมาเรียม อ่อนวรรณะ 10
8 613141037 นางสาวยุพา วิสาร 10
9 613141042 นางสาวกันต์ฤทัย ธรรมนิยม 10
10 613141043 นางสาวสุวนันท์ นนท์ศิริ 10
11 613141046 นางสาวดารารัตน์ มีวงษ์ 10
12 613141047 นางสาวจาริยา ศรีวงค์ 10
13 613141051 นางสาวกาญจนา กายะชาติ 10
14 613141052 นางสาวนิพรัชตรา ไพศาลกมลฉัตร 10
15 613141053 นางสาวจันธิภา เครือคำ 10
16 613141054 นางสาวนันทิยา สังขะวรรณ 10
17 613141057 นางกาญจนา ธัญนันทิวรรธน์ 10
18 613141059 นางสาวรื่นฤทัย ทองสง่า 10
19 613141062 นางสาวอัจฉราพรรณ คุณภูริปัญญา 10
20 613141064 นางสาววรุณยุพา คำหลอม 10
21 613141066 นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เยี่ยม 10
22 613141067 นางสาวพัชรี นิมิตวรพจน์ 10
23 613141068 นายภานุวัฒน์ วงศ์ชุติมา 10
24 613141070 นางสาวกานต์พิชชา ตันสุ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207