รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาBED103 : CURRICULUM DEVELOPMENT AND LEARNING MANAGEMENT
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 633141001 นางสาวอรอนงค์ ทองโสม 10
2 633141002 นางสาวเนตรณภา ศรีลาที 10
3 633141003 นางสาววิชิตรา นนทบุตร 10
4 633141004 นางสาวทนิตา ร่มโพธิ์ดี 10
5 633141005 นางสาวอัยดา แก้ววงษา 10
6 633141006 นางสาวธรรนยชนก มาลาสาย 10
7 633141007 นางสาวการณ์ประภา พินธุโท 10
8 633141009 นางสาวสมฤทัย สิงสีทา 10
9 633141010 นางสาวธัญญชน ภูนะยา 10
10 633141013 นางสาวปรารถนา คำมา 10
11 633141014 นางสาวปูรดา ศกุนตานุรักษ์ 10
12 633141015 นางสาวกรรณิการ์ อยู่เย็น 10
13 633141017 นางสาวศศิวิมล พันธ์วิไล 10
14 633141021 นางสาวคุณากร บุญสมญา 10
15 633141024 นางสาวกนกอร กองสินแก้ว 10
16 633141030 นางสาวเบญจวรรณ วรรณฉวี 10
17 633141032 นางสาวปทิภา สืบสอน 10
18 633141033 นางสาววิสุดา ปูคะภาค 10
19 633141034 นางสาวปริญาพร สายรักษ์ 10
20 633141038 นางสาวพัชราภรณ์ บุญศักดิ์ 10
21 633141039 นางสาวปรียานุช ลาภสาร 10
22 633141040 นางสาวละอองดาว มั่นสัตย์ 10
23 633141046 นางสาวอรุณี อุดม 10
24 633141051 นางสาวปิยะธิดา ศิริมูล 10
25 633141055 นางสาววิไลวรรณ ปัดภัย 10
26 633141060 นางสาวจิตรานุช นะที 10
27 633241011 นายคเณศวร์ แก้วคำจันทร์ 10
28 633341002 นางสาวญาณิศา พันธุ์ดี 10
29 633341003 นางสาวพิสมัย หวังลาภ 10
30 633341005 พระพรพิทักษ์ บุญเต็ม 10
31 633341008 นายภคิน แก้วญวน 10
32 633341009 นางสาวเฉลิมพร แท่งทอง 10
33 633341010 นางสาวจิตราภรณ์ คำวงศ์ 10
34 633341011 นางสาวสุวรรณา รุ่งเรือง 10
35 633341013 นางสาวช่อฟ้า ทองพูล 10
36 633341021 นางสาวเกวลี ชินพิมพ์ 10
37 633341022 นางสาวสายสมร เห็มอ่อน 10
38 633341023 นางสาวพิมลนาฎ แก้วแก่นคูณ 10
39 633341027 นายอัทธเดช โพธิ์กันต์ 10
40 633341028 นางสาวเพชรชมพู มากนวล 10
41 633341029 นางสาวปฏิมาพร วสวานนท์ 10
42 633341030 นางสาวกิตติยา สุพรรณ์ 10
43 633341031 นายกีรติ คชอาจ 10
44 633341032 นางสาวภัทรสุดา สินทรัพย์ 10
45 633341033 นางสาวภัทรนัน ธานี 10
46 633341034 นายซาฮิปจีต ซิงค์ 10
47 633441001 นายภูชิชย์ ศรีขาว 10
48 633441002 นายนราวิชญ์ ไชยรักษ์ 10
49 633441015 นายทศพร รินเตชะ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207