รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาLWC207 : SPECIFIC CONTRACTS1
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 นิติศาสตร์
1 618141008 นายเนติธร พูลเพิ่ม B.Law10
2 618141013 นายยุทธิเกียรติ สุตะคาน B.Law10
3 618141017 นายพิสิษฐ์ ชะอุ่มแก้วสมบัติ B.Law10
4 628121001 ร้อยตำรวจโทขจรศักดิ์ พันธ์วรรณ 10
5 628121008 ร้อยตำรวจเอกพงษ์เมธัส ภูมิภัทรสวัสดิ์ 10
6 628121011 นางสาวลักขณา พูลดี 10
7 628121012 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองเหลือศิริ 10
8 628121013 นายพลัฏฐ์ พัทธดนย์สมบัติ B.Law10
9 628121014 นายอภิชาติ จริยาวิลาศ B.Law10
10 628121015 นายโสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์ B.Law10
11 628122001 นายสุทธิโชติ สมควรดี 10
12 628142002 นายกฤษณะ พุกต่อม 10
13 628142003 นายมนัส สีตะสิทธิ์ 10
14 628142004 ร้อยตรีพิชิต วงษ์จันทร์ 10
15 638121001 นายเสริฐ พงษ์สวัสดิ์ 10
16 638121002 นายจำรูญศักดิ์ จันทรสมัย 10
17 638121003 นางสาวพัชณศา ประวาสุข 10
18 638121004 นายไชยยศ ดวงพุฒ 10
19 638121005 สิบตำรวจตรีสิรวิชญ์ ตองเต 10
20 638121009 นายอนุชา ศรีวะรมย์ 10
21 638121011 นายศักดิ์ชัย ชัยศรี 60
22 638121014 นายณัฐวรรธน์ ลักขนัติ 10
23 638121015 นายสมศักดิ์ศรี บรรพตะธิ 10
24 638121016 นายสิทธิศักดิ์ ผดุงพล 10
25 638121017 นายชัชวาล มณีกระโทก 10
26 638121018 พระไพฑูรย์ ภาชนะ 10
27 638121020 นายชาญณรงค์ สายสุพรรณ 10
28 638121021 นายณฐพงศ์ พิลา 10
29 638121022 นายกิติศักดิ์ บุญดาว 10
30 638121023 นายสุทธิพงษ์ สังขทิพย์ 10
31 638121024 นายอาทิตย์ ตั้งจิตร 10
32 638121026 ร้อยตำรวจเอกหญิงกมลพัชร์ สีลาพัฒน์ 10
33 638121027 นายวัชรพล ชนแดง 10
34 638121029 นายนัตพล คุณธรรม 10
35 638121031 นายสมชาย อินทรุกขา 10
36 638121032 นายกฤตพล พิมพ์ทอง 10
37 638141001 นายทศพร ธนะสมบูรณ์ 10
38 638141002 นายศราวุธ วงษ์จันทร์ 10
39 638141003 นางสาวสุจิตรา หารินไสล 10
40 638141004 นายอภิเชษฐ์ ฤทธิทิศ 10
41 638141006 นางสาวภิญญาพัชญ์ คำโสภา 10
42 638141008 นายวิทยา นมัสสิลา 10
43 638141009 นางสาวเปรมฤทัย คงชะสิงห์ 10
44 638141010 นายนคร คำพุ 10
45 638141011 นายชัยภัทร ตั้งหลัก 10
46 638141012 นางบุปผา สมมาตย์ 10
47 638141013 นายประวิทย์ กุลรักษา 10
48 638141014 นางสาวจารุวรรณ สังฆมณี 10
49 638141015 ดาบตำรวจเพทาย ปริโยทัย 10
 รัฐศาสตร์
50 637121014 นายวสันต์ จุลพันธ์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207