รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEN101 : LIFE SKILLS DEVELOPMENT
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 629721002 นางสาวพัชมณฑ์ สิริพัฒนพานิช management40
2 629721010 นางณัฐนิชา หน่อแก้ว management10
3 629721011 นางศิริวรรณ ทาศิลา management10
4 629721013 นางกุลวดี พบลาภ management40
5 629721016 นายสมมิตร ลิ้มจิตรกร management10
6 639721004 นายพัฒน์ภูมิ ศรีโคตร management10
7 639741001 นายณัฏฐ์ ศาลา management10
 รัฐศาสตร์
8 627121009 สิบเอกพงษ์เทพ น้ำใจ 10
9 637141002 นายนนทกานต์ เต็มเกษม 10
10 637141007 นายอภิสิทธิ์ คำรัตน์ 10
 การบัญชี
11 629141001 นางสาวดาริกา บุตรจันทร์ 10
12 639121006 นางสาวชนัญชิดา ทองใบ 10
13 639121010 นางสาววิไล พวงพันธ์ 10
14 639121013 นางสาวธิดาวรรณ จำปาสา 10
15 639121015 นางสาววรรณิสา บรรลือ 10
16 639121017 นางสาวสุชาดา ทนุพันธ์ 10
17 639121018 นางสาวอารยา ประธาน 10
18 639121019 นางสาวพัชรี บุประเสริฐ 10
19 639121021 นางสาวธิดารัตน์ ไชยศาสตร์ 10
20 639121022 นางสาวปาริชาต บุญสง่า 10
21 639121023 นางสาวธรณ์ณัชชา วัชรวีรเวทย์ 10
22 639121024 นางสาวนันทพร พรมสำลี 10
23 639121025 นางสาววิภวาณี โฆษิตวรวุฒิ 10
24 639141003 นางสาวอัมรัตน์ อุภัยศรี 10
25 639141004 นางสาวปริญญาภรณ์ ไชยราช 10
26 639141015 นางสาวมนัสนันท์ กวีสรรเสริญ 10
 ศึกษาศาสตร์
27 623141003 นางสาววรากุล ธนะจินดา 10
28 623141007 นางสาวนงลักษ์ แตะต้อง 10
29 623141008 นางจิราภรณ์ คำอินทร์ 10
30 623141010 นางสาวปูริดา ธรรมเจริญ 10
31 623141016 นางสาวนิภา พาชื่น 10
32 623141022 นางสาวเยาวรัตน์ สันดอน 10
33 623141026 นางสาวจันทร์จิรา พรมหลวงศรี 10
34 623141033 นางสาวลลิตา วันศรี 10
35 623141034 นางสาวพรพิมล เขียวหอม 10
36 623141036 นางสาวเกษศิรินทร์ แสนทวีสุข 10
37 623141044 นางสาวลำใย โคตสา 10
38 623141052 นางสาวกฤติญาณี พันโสภา 10
39 623141064 นางสาวธิดารัตน์ ปัฐพี 10
 ศิลปศาสตร์
40 632121002 นางสาวอธิตรา นิธิพานิชย์ 10
41 632121004 นางสาวสุชาดา พบสุข 10
42 632141001 นายศักดิ์นิพนธ์ ทุมมานาม 10
 วิทยาศาสตร์
43 636221007 นายศุภณัฎฐ์ สหยงสวัสดิ์ 10
44 656221005 นางสาวชุติกาญจน์ อรอินทร์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207