รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENG217 : ENGLISH TEACHING THROUGH DIGITAL MEDIA
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 633341002 นางสาวญาณิศา พันธุ์ดี 10
2 633341003 นางสาวพิสมัย หวังลาภ 10
3 633341004 นางสาวกัญญารัตน์ กัญญะลา 10
4 633341008 นายภคิน แก้วญวน 10
5 633341009 นางสาวเฉลิมพร แท่งทอง 10
6 633341010 นางสาวจิตราภรณ์ คำวงศ์ 10
7 633341011 นางสาวสุวรรณา รุ่งเรือง 10
8 633341013 นางสาวช่อฟ้า ทองพูล 10
9 633341021 นางสาวเกวลี ชินพิมพ์ 10
10 633341022 นางสาวสายสมร เห็มอ่อน 10
11 633341023 นางสาวพิมลนาฎ แก้วแก่นคูณ 10
12 633341024 นายวรวุฒิ เครือมาศ 10
13 633341028 นางสาวเพชรชมพู มากนวล 10
14 633341031 นายกีรติ คชอาจ 10
15 633341032 นางสาวภัทรสุดา สินทรัพย์ 10
16 633341033 นางสาวภัทรนัน ธานี 10
17 633341034 นายซาฮิปจีต ซิงค์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207