รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาENG202 : LISTENING AND SPEAKING ENGLISH I
กลุ่มA1
ศูนย์อุบลราชธานี
ระดับการศึกษา 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 633341002 นางสาวญาณิศา พันธุ์ดี 10
2 633341003 นางสาวพิสมัย หวังลาภ 10
3 633341004 นางสาวกัญญารัตน์ กัญญะลา 10
4 633341024 นายวรวุฒิ เครือมาศ 10
5 633341026 นางสาวปัทมา สิงห์พลาย 10
6 633341028 นางสาวเพชรชมพู มากนวล 10
7 633341031 นายกีรติ คชอาจ 10
8 633341032 นางสาวภัทรสุดา สินทรัพย์ 10
9 633341033 นางสาวภัทรนัน ธานี 10
10 633341034 นายซาฮิปจีต ซิงค์ 10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  44 = จบหลักสูตร ปวช.  45 = จบหลักสูตร ปวส.  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207