ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี อาคารฟอง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  15/5/2565 - 21/5/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    F 206  BED110
(1) 1,
L1
        
    F 208  BED114
(6) 1,
L10
        
 
อังคาร
 
 
-
 
          
 
พุธ
 
 
-
 
          
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
          
ศุกร์    F 205        ACF406
(3) 1,
L1
 
เสาร์    F 108        ACC101
(3) 1,
L1
 
    F 201  BBA302
(3) 1,
L1
    MGS312
(3) 1,
L1
 BBA202
(3) 1,
L1
 
      ACF405
(3) 1,
L1
   
    F 202  MGS305
(3) 1,
L1
 MGC210
(3) 1,
L1
      
    SIC102
(3) 1,
L1
      
    F 203  MGC205
(3) 1,
L1
    MGS313
(3) 1,
L1
   
  MGC205
(3) 2,
L1
        
  MGC205
(3) 3,
L2
        
    F 204      MGC207
(3) 1,
L1
   
    F 205    BED211
(3) 1,
L1
      
    F 206  BED402
(2) 1,
L1
 ENG214
(2) 1,
L1
  BED218
(2) 2,
L10
 BED106
(3) 1,
L1
 
    ENG402
(2) 1,
L1
      
    F 207  BED221
(3) 1,
L1
    ENG220
(2) 1,
L1
 BED213
(2) 1,
L1
 
  BED221
(3) 2,
L10
        
    F 208  BEM402
(2) 1,
L1
    BEH217
(2) 1,
L1
 BED217
(3) 1,
L1
 
        BED217
(3) 2,
L10
 
    F 209  ENG208
(2) 1,
L1
    LWC211
(2) 1,
L1
 ENG404
(3) 1,
L1
 
    F 210  LWC210
(3) 1,
L1
 LWC223
(3) 1,
L1
  LWC222
(3) 1,
L1
 LWC231
(2) 1,
L1
 
      LWC221
(3) 1,
L1
   
    F 211  LWC213
(2) 1,
L1
 LWC204
(3) 1,
L1
    LWS327
(3) 1,
L1
 
   LWC217
(3) 1,
L1
        
    F 303  BEH214
(2) 1,
L1
        
    F 308      BED403
(2) 1,
L1
   
      BED218
(2) 1,
L1
   
    Lab 3    MGC203
(3) 1,
L1
      
    GEN403
(3) 1,
L1
      
    กรุงเทพฯ        PSB408
(3) 1,
L1
 
    กรุงไทย        PSA203
(3) 1,
L1
 
    กรุงศรี ฯ  PSA210
(3) 1,
L1
 PSA209
(3) 1,
L1
    ACC102
(3) 1,
L1
 
    กสิกรไทย    BBA304
(3) 1,
L1
  PSB409
(3) 1,
L1
   
    ไทยพาณิชย์        PSB101
(3) 1,
L1
 
อาทิตย์    F 201  ACS202
(3) 1,
L1
        
    F 202      BBA301
(3) 1,
L1
   
    F 203  GEN303
(3) 1,
L1
 ENG205
(2) 1,
L1
  ENG206
(2) 1,
L1
 ENG304
(3) 1,
L1
 
  GEN303
(3) 2,
L10
 ENG207
(2) 1,
L1
      
    F 204  MGS306
(3) 1,
L1
 BBA401
(3) 1,
L1
  SIM107
(3) 1,
L1
   BEH211
(2) 1,
L1
  MGS307
(3) 1,
L1
 BBA401
(3) 2,
L1
  BBA201
(3) 2,
L1
   
      BBA201
(3) 1,
L1
   
      MGC206
(3) 1,
L1
    
    F 205    MGS304
(3) 1,
L1
  BEM208
(3) 1,
L1
   
    F 206  BED227
(3) 1,
L1
 ENG302
(2) 1,
L1
  BEM301
(3) 1,
L1
 BED220
(2) 1,
L1
 
  BED302
(3) 1,
L1
    BED214
(3) 1,
L1
 BED220
(2) 2,
L10
 
    F 207  BED219
(3) 1,
L1
    MGS303
(3) 1,
L1
 BEM304
(2) 1,
L1
 
  BED219
(3) 2,
L10
        
    F 208  BEM209
(3) 1,
L1
 BED404
(2) 1,
L1
  BED207
(3) 1,
L1
 MGC209
(3) 1,
L1
 
      BED215
(3) 1,
L1
   
    F 209  ENG212
(2) 1,
L1
 BEM213
(3) 1,
L1
  BEH204
(3) 1,
L1
 LWC229
(2) 1,
L1
 
      BEH205
(3) 1,
L1
   
    F 210  BEH301
(3) 1,
L1
 LWF405
(3) 1,
L1
  ENG218
(2) 1,
L1
   
    F 211  LWC205
(3) 1,
L1
 LWC208
(2) 1,
L1
  LWS324
(3) 1,
L1
 LWC226
(3) 1,
L1
 
    F 303    BEH210
(2) 1,
L1
  BEH304
(2) 1,
L1
 BEH403
(2) 1,
L1
 BEH405
(2) 1,
L1
  
    กรุงเทพฯ  PSB202
(3) 1,
L1
        
    กรุงไทย    PSB407
(3) 1,
L1
  PSA204
(3) 1,
L1
   
    กรุงศรี ฯ    PSB203
(3) 1,
L1
      
    PSB203
(3) 2,
L2
      
    กสิกรไทย  PSB302
(3) 1,
L1
    BBA303
(3) 1,
L1
 PSB402
(3) 1,
L1
 
      ACC202
(3) 1,
L1
   
    ธนชาติ    BBA203
(3) 1,
L1
  PSB102
(3) 1,
L1
   
      LWC203
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207