ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี อาคารฟอง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  15/5/2565 - 21/5/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
 
อังคาร
 
 
-
 
         
พุธ    F 211    LWC230
(3) 1,
L1
   LWC215
(3) 1,
L1
 LWC213
(2) 2,
L1
    กสิกรไทย  GED102
(3) 1,
L1
   GED231
(3) 1,
L1
  
พฤหัสบดี    F 209  LAS310
(3) 1,
L1
       
  LWS310
(3) 1,
L1
       
    F 210    LWC231
(2) 1,
L1
  LWC222
(3) 1,
L1
  
ศุกร์    F 210    LAF406
(3) 1,
L1
  LWC221
(3) 1,
L1
 LWC210
(3) 1,
L1
    LWF406
(3) 1,
L1
     
    F 303  BED109
(1) 1,
L1
เสาร์    F 201  BED105
(3) 1,
L1
 PSB403
(3) 1,
L1
  BED108
(2) 1,
L1
 PSB402
(3) 1,
L1
    F 202  ACS307
(3) 1,
L1
    ACC201
(3) 1,
L1
 BED202
(3) 1,
L1
    F 203  MGC208
(3) 1,
L1
    MGC211
(3) 1,
L1
 MGS302
(3) 1,
L1
  MGC208
(3) 2,
L1
       
    F 204  PSB303
(3) 1,
L1
 MGC202
(3) 1,
L1
  SIM318
(3) 1,
L1
 BBA102
(3) 1,
L1
    GEN101
(3) 2,
L1
  MGC206
(3) 1,
L1
 BBA102
(3) 2,
L1
    GEN101
(3) 1,
L2
  BBA201
(3) 1,
L1
 GED111
(3) 1,
L1
    GEN101
(3) 1,
L1
    GEN301
(3) 1,
L1
        SIM320
(3) 1,
L1
        GEN301
(3) 2,
L1
        GEN301
(3) 1,
L2
    F 205        BED206
(2) 1,
L1
    F 206    BEM405
(2) 1,
L1
  BED107
(2) 1,
L1
  
    BED210
(3) 1,
L1
  BED107
(2) 2,
L1
  
    BEH303
(2) 1,
L1
     
    F 207  BED205
(3) 1,
L1
       
    F 208    BED201
(3) 1,
L1
    BEH302
(3) 1,
L1
    F 209  LAC201
(3) 1,
L1
    LAC202
(2) 1,
L1
 PSB404
(3) 1,
L1
  LWC201
(2) 1,
L1
    LWC202
(2) 1,
L1
 LWC218
(3) 1,
L1
    F 210  PSA202
(3) 1,
L1
 LWC216
(3) 1,
L1
  LWC219
(2) 1,
L1
 LWC220
(3) 1,
L1
  LWC209
(3) 1,
L1
       
    F 211  LWF404
(3) 1,
L1
 LWC206
(3) 1,
L1
  LWC228
(3) 1,
L1
 LWC227
(2) 1,
L1
    F 303  BED101
(3) 1,
L1
      BEM205
(3) 1,
L1
    F 308  BEM201
(3) 2,
L1
       
    กรุงไทย  SIM102
(3) 1,
L1
    BEM202
(3) 1,
L1
  
  PSA204
(3) 1,
L1
       
    กรุงศรี ฯ  GED201
(3) 1,
L1
 PSA205
(3) 1,
L1
  PSA207
(3) 1,
L1
 PSB409
(3) 1,
L1
  PSA206
(3) 1,
L1
       
    กสิกรไทย    PSB410
(3) 1,
L1
  PSB406
(3) 1,
L1
 PSB405
(3) 1,
L1
    ไทยพาณิชย์    MGS312
(3) 1,
L1
     
    SIF201
(3) 1,
L2
     
    ธนชาติ    ENG204
(2) 1,
L1
    ENG201
(2) 1,
L1
อาทิตย์    F 102  ACS305
(3) 1,
L1
       
    F 201  PSB302
(3) 1,
L1
 ENG209
(2) 1,
L1
  BED205
(2) 1,
L1
 BED212
(3) 1,
L1
    F 202  BED102
(3) 1,
L1
      BED216
(3) 1,
L1
    F 203  MGC204
(3) 1,
L1
 MGS307
(3) 1,
L1
  BEM401
(2) 1,
L1
 MGC205
(3) 1,
L1
    F 204    GED312
(3) 1,
L1
  BBA301
(3) 1,
L1
  
    GEN302
(3) 1,
L1
  MGS301
(3) 1,
L1
  
    GEN302
(3) 2,
L1
     
    GEN303
(3) 1,
L1
     
    GEN302
(3) 1,
L2
     
    BBA101
(3) 1,
L1
     
    F 205    BED208
(3) 1,
L1
    BEM404
(2) 1,
L1
    F 206    BED208
(3) 1,
L1
    BEH209
(3) 1,
L1
    F 207  BEM210
(3) 1,
L1
    BEM201
(3) 1,
L1
 ENG216
(2) 1,
L1
      GEN401
(3) 1,
L1
 ENG403
(3) 1,
L1
      GEN401
(3) 1,
L2
  
      GEN401
(3) 2,
L1
  
    F 208  LWS323
(3) 1,
L1
    LWC225
(3) 1,
L1
  
    F 209    LWC212
(2) 1,
L1
  LAC207
(2) 1,
L1
 LWC229
(2) 1,
L1
      LWC207
(2) 1,
L1
  
    F 210  LWC223
(3) 1,
L1
 LWC224
(3) 1,
L1
     
    F 211  LWC214
(3) 1,
L1
 LWC208
(2) 1,
L1
  LWC213
(2) 1,
L1
  
    F 303    BEH402
(2) 1,
L1
     
    F 307  BED214
(2) 1,
L1
       
  BED207
(3) 1,
L1
       
    F 308  ENG215
(2) 1,
L1
       
  ENG401
(2) 1,
L1
       
    กรุงเทพฯ  BEH401
(2) 1,
L1
    MGC201
(3) 1,
L1
 BBA103
(3) 1,
L1
        PSB201
(3) 1,
L1
    กรุงไทย  PSB204
(3) 1,
L1
 PSB407
(3) 1,
L1
  PSB401
(3) 1,
L1
 PSB408
(3) 1,
L1
    กรุงศรี ฯ  PSA208
(3) 1,
L1
 PSB301
(3) 1,
L1
  PSA201
(3) 1,
L1
  
    กสิกรไทย  BBA304
(3) 1,
L1
 MGC209
(3) 1,
L1
  PSB411
(3) 1,
L1
  
    MGC208
(3) 1,
L1
     
    ไทยพาณิชย์    MGS304
(3) 1,
L1
  ENG203
(2) 1,
L1
  
    ธนชาติ    BEM206
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207