ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี อาคารฟอง
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  15/5/2565 - 21/5/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    F 205  BED102
(3) 1,
L1
    BED107
(2) 1,
L1
    
อังคาร    F 205      ENG202
(2) 2,
L1
 ENG204
(2) 2,
L1
   
    F 208  BED205
(3) 1,
L10
         
    F 211    BEM205
(3) 1,
L1
       
    F 308  BED101
(3) 1,
L1
 BED208
(3) 1,
L1
       
พุธ    F 201  ACC102
(3) 1,
L1
 ACS202
(3) 1,
L1
       
    F 205  SIM101
(3) 1,
L1
   PSB303
(3) 1,
L1
 PSA210
(3) 1,
L1
   
  GEN302
(3) 2,
L1
         
  ENG201
(2) 2,
L1
         
    F 206  PSB408
(3) 1,
L1
   PSB403
(3) 1,
L1
     
    F 207      BEM202
(3) 1,
L1
     
    F 208      BEH201
(2) 1,
L1
     
    F 211      LWC230
(3) 1,
L1
     
    F 303  BED214
(3) 1,
L1
         
    F 308   BED303
(2) 1,
L1
   BED405
(2) 1,
L1
   BED403
(2) 1,
L1
  
    ไทยพาณิชย์      SIM307
(3) 1,
L1
 SIM308
(3) 1,
L1
   
พฤหัสบดี    F 201  ACS201
(3) 1,
L1
         
    F 207  SIM316
(3) 1,
L1
     ENG203
(2) 1,
L1
   
    F 208  BEH202
(3) 1,
L1
   BEH203
(2) 1,
L1
     
    F 308  BED304
(2) 1,
L1
 BED104
(3) 1,
L1
  BED404
(2) 1,
L1
     
    BED209
(3) 1,
L1
       
    MULTI        SIM105
(3) 1,
L1
   
    กรุงศรี ฯ    SIM201
(3) 1,
L1
       
    ไทยพาณิชย์  SIM218
(3) 1,
L1
 SIM310
(3) 1,
L1
       
ศุกร์    F 203    PSB203
(3) 1,
L1
       
    F 205  PSB407
(3) 1,
L1
 GED314
(3) 1,
L1
   SIM318
(3) 1,
L1
   
        SIM320
(3) 1,
L1
   
    F 206      PSB301
(3) 1,
L1
 PSB202
(3) 1,
L1
   
    F 207  BEM201
(3) 1,
L1
 ENG217
(2) 2,
L1
     BED105
(3) 2,
L1
 
    F 208    PSB101
(3) 1,
L1
 BEH212
(2) 1,
L1
     
      BEH401
(2) 1,
L1
     
    F 209      PSB302
(3) 1,
L1
     
    F 210      LWC211
(2) 1,
L1
 LWC226
(3) 1,
L1
   
    F 211  LWC222
(3) 1,
L1
 LWC223
(3) 1,
L1
   LWC229
(2) 1,
L1
   
    F 303  BED108
(2) 2,
L1
         
  BED204
(3) 1,
L1
         
    F 308       BED109
(1) 2,
L1
    
    กรุงศรี ฯ      SIM213
(3) 1,
L1
     
      SIM216
(3) 1,
L1
     
    กสิกรไทย    SIM305
(3) 1,
L1
 SIM309
(3) 1,
L1
     
    ไทยพาณิชย์  SIM104
(3) 1,
L1
 SIM210
(3) 1,
L1
 SIM102
(3) 1,
L1
     
เสาร์    F 201    BBA302
(3) 1,
L1
   BBA104
(3) 1,
L1
   
    ACC201
(3) 1,
L1
       
    F 202      BBA202
(3) 2,
L1
     
    F 203  MGC206
(3) 1,
L1
 MGC208
(3) 1,
L1
 MGC205
(3) 1,
L1
 MGS312
(3) 1,
L1
   
  BBA201
(3) 1,
L1
   GEN202
(3) 1,
L1
     
    F 204  SIM204
(3) 1,
L1
   BEH201
(2) 2,
L1
 BED212
(3) 1,
L10
   
    F 205  BED102
(3) 2,
L1
 GEN302
(3) 1,
L1
 BED202
(3) 1,
L1
 BED214
(2) 1,
L10
   
    GEN303
(3) 1,
L1
   BED201
(3) 1,
L1
   
    GEN302
(3) 3,
L2
       
    ENG201
(2) 1,
L1
       
    F 206    BED216
(3) 1,
L10
       
    F 207  BED301
(3) 1,
L10
 BED204
(3) 1,
L10
   BED227
(3) 1,
L10
   
  BED301
(3) 2,
L1
         
  BED501
(3) 1,
L1
         
    F 208  PSA207
(3) 1,
L1
         
    F 209    LWC202
(2) 1,
L1
 BED203
(3) 1,
L1
 LWC203
(3) 1,
L1
   
    LWS310
(3) 1,
L1
       
    F 210  LWC228
(3) 1,
L1
 PSB405
(3) 1,
L1
 LWC212
(2) 1,
L1
 LWC227
(2) 1,
L1
   
    F 211  LWC224
(3) 1,
L1
 LWC209
(3) 1,
L1
 LWC231
(2) 1,
L1
     
  LWF406
(3) 1,
L1
         
    F 308  BED215
(3) 1,
L10
 BED301
(3) 1,
L1
 BED225
(3) 1,
L10
 BED101
(3) 2,
L1
 BED108
(2) 1,
L1
 
      BED212
(3) 1,
L1
   BED208
(3) 2,
L1
 
    กรุงศรี ฯ  PSB406
(3) 1,
L1
 PSA208
(3) 1,
L1
 GEN301
(3) 1,
L1
 PSB410
(3) 1,
L1
   
      GEN301
(3) 2,
L2
     
    กสิกรไทย  GEN101
(3) 1,
L1
 SIM209
(3) 1,
L1
 PSB204
(3) 1,
L1
     
    MGC211
(3) 1,
L1
 LWC225
(3) 1,
L1
     
    ไทยพาณิชย์  MGC210
(3) 1,
L1
 SIM203
(3) 1,
L1
 ACF406
(3) 2,
L1
     
    SIM205
(3) 1,
L1
       
อาทิตย์    F 201          ACC202
(3) 1,
L1
 
    F 202          BBA303
(3) 1,
L1
 
    F 203    BBA103
(3) 1,
L1
 MGC204
(3) 1,
L1
     
      BBA102
(3) 1,
L1
     
    F 204  MGS301
(3) 1,
L1
 MGC202
(3) 1,
L1
 BBA401
(3) 1,
L1
  BEH202
(3) 2,
L1
    
    F 205  BED105
(3) 1,
L1
   BED206
(2) 1,
L10
     
    F 206  PSA201
(3) 1,
L1
 GEN401
(3) 1,
L1
 BEM202
(3) 2,
L1
 BED302
(3) 1,
L1
   
    GEN401
(3) 2,
L2
       
    BED107
(3) 1,
L10
       
    F 207  BED208
(3) 1,
L10
 BEM201
(3) 2,
L1
 BED226
(3) 1,
L10
 BED210
(3) 1,
L10
   
      BED117
(3) 1,
L10
 BED112
(2) 1,
L10
   
    F 208  PSA204
(3) 1,
L1
 ENG203
(2) 2,
L1
  BEH203
(2) 2,
L1
 BEM205
(3) 2,
L1
   
    F 209  LWC201
(2) 1,
L1
   LWC216
(3) 1,
L1
 LWF405
(3) 1,
L1
   
    F 210  LWC214
(3) 1,
L1
 LWC207
(2) 1,
L1
 LWC206
(3) 1,
L1
 LWC215
(3) 1,
L1
   
    F 211  LWC220
(3) 1,
L1
     LWC218
(3) 1,
L1
   
    F 303  BED301
(6) 1,
L10
         
    F 308  BED105
(3) 3,
L1
   BED207
(3) 1,
L10
     
  BED107
(2) 2,
L1
         
    MULTI        BBA204
(3) 1,
L1
   
        GEN403
(3) 1,
L1
   
        MGC203
(3) 1,
L1
   
    กรุงไทย        GED111
(3) 1,
L1
   
        GEN102
(3) 1,
L1
   
    กรุงศรี ฯ  PSA202
(3) 1,
L1
 PSA205
(3) 1,
L1
 PSB402
(3) 1,
L1
  BEH212
(2) 2,
L1
   
    กสิกรไทย  BBA101
(3) 1,
L1
 PSB401
(3) 1,
L1
 GEN201
(3) 1,
L1
 ACS306
(3) 1,
L1
   
  SIM214
(3) 1,
L1
   LWS227
(2) 1,
L1
     
      GEN201
(3) 1,
L2
     
    ไทยพาณิชย์  BBA304
(3) 1,
L1
 BED211
(3) 1,
L10
 SIM217
(3) 1,
L1
     
    BED206
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207