ตารางการใช้ห้อง
ศูนย์ อุบลราชธานี อาคารชุติมา
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  8/5/2565 - 14/5/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จันทร์
 
 
-
 
         
 
อังคาร
 
 
-
 
         
พุธ    C 201      SIM206
(3) 1,
L1
  
      SIM207
(3) 1,
L1
  
 
พฤหัสบดี
 
 
-
 
         
ศุกร์    C 201  SIM202
(3) 1,
L1
 SIM203
(3) 1,
L1
     
เสาร์    C 103    BED103
(3) 1,
L1
     
    BED103
(3) 2,
L10
     
    C 202  SIM302
(3) 1,
L1
    SIM212
(3) 1,
L1
 SIM211
(3) 1,
L1
      SIM220
(3) 1,
L1
  
อาทิตย์    C 201    SIM215
(3) 1,
L1
     
    C 202    SIM301
(3) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
L12 = ประกาศนียบัตรระยะสั้น
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207