ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารแผนกช่างยนต์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
6:00-7:00
 
จันทร์
 
 
 
อังคาร
 
 
 
พุธ
 
 
 
พฤหัสบดี
 
 
 
ศุกร์
 
 
อาทิตย์  3000-1101
(3) 1,
L6
  3000-0105
(3) 1,
L6

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = 4 ปี ปกติ
L2 = 2 ปี ปกติ
L3 = 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)
L4 = 2 ปี ภาคค่ำ 2
L5 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L6 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L9 = บัณฑิตศึกษา
L10 = 5 ปี
L11 = Credit bank
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207