สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : ปวช.คอมพิวเตอร์

 1   วิชาสามัญทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000-1101  
 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
2 (0-0-0)
2000-1201  
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2 (0-0-0)
2000-1301  
 วิถีธรรมวิถีไทย
2 (0-0-0)
2000-1401  
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2 (0-0-0)
2000-1501  
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
2 (0-0-0)
2000-1601  
 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (0-0-0)
2000-1202  
 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2 (0-0-0)
2000-1602  
 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต
1 (0-0-0)
2000-1307  
 เหตุการณ์ปัจจุบัน
2 (0-0-0)
2000-1102  
 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
2 (0-0-0)

 2   วิชาสามัญพื้นฐานยวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000-1421  
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
2 (0-0-0)
2000-1520  
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
2 (0-0-0)
2000-1224  
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1 (0-0-0)
2000-1220  
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
1 (0-0-0)
2000-1521  
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3
2 (0-0-0)

 3   วิชาชีพพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2200-1001  
 ธุรกิจทั่วไป
2 (0-0-0)
2001-0008  
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (0-0-0)
2001-0007  
 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
2 (0-0-0)
2001-0006  
 การเงินส่วนบุคคล
2 (0-0-0)
2001-0001  
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
2 (0-0-0)

 4   วิชาชีพสาขาวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201-1002  
 บัญชีเบื้องต้น 1
2 (4-0-0)
2201-1005  
 พิมพ์ดีดไทย 1
2 (0-0-0)
2201-1007  
 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
1 (0-0-0)
2201-1003  
 บัญชีเบื้องต้น 2
3 (0-0-0)
2201-1001  
 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
2 (0-0-0)
2201-1019  
 มารยาทและการสมาคม
2 (0-0-0)
2201-1004  
 การขาย 1
3 (0-0-0)

 5   วิชาชีพสาขางานหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201-2405  
 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
2 (0-0-0)
2201-2401  
 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
2 (0-0-0)
2201-2404  
 การใช้โปรแกรมตารางงาน
2 (0-0-0)
2201-2402  
 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
2 (0-0-0)
2201-2406  
 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
2 (0-0-0)
2201-2410  
 หลักการเขียนโปรแกรม
2 (0-0-0)
2201-2414  
 การสร้างเว็บเพจ
2 (0-0-0)
2201-2415  
 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
2 (0-0-0)
2201-2416  
 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
2 (0-0-0)
2201-4401  
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
3 (2-1-1)
2201-2408  
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2 (0-0-0)
2201-2419  
 การใช้โปรแกรมกราฟิกส์
2 (0-0-0)
2201-2417  
 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
3 (0-0-0)
2201-2411  
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
2 (0-0-0)
2201-2412  
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการGUI
2 (0-0-0)
2201-2413  
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
2 (0-0-0)
2201-4402  
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
3 (0-0-0)

 6   โครงการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201-5001  
 โครงการ
4 (0-0-0)

 7   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3204-2108  
 เสริมอินเตอร์เน็ต
0 (0-0-0)
2201-1015  
 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
2 (0-0-0)
2201-1022  
 การจัดตั้งสถานประกอบการและกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
2 (0-0-0)
2201-1009  
 พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1
2 (0-0-0)
2201-1011  
 พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-0-0)
2201-1020  
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
2 (0-0-0)
2201-2407  
 โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
1 (0-0-0)
2000-1250  
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
1 (0-0-0)

 8   ฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000-7001  
 ฝึกงาน
4 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207