สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : ปวช._บัญชี

 1   วิชาสามัญทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000-1401  
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
2 (0-0-0)
2000-1501  
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
2 (0-0-0)
2000-1601  
 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (0-0-0)
2000-1202  
 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2 (0-0-0)
2000-1302  
 ภูมิเศรษฐศาสตร์
2 (1-1-0)
2201-1003  
 บัญชีเบื้องต้น 2
3 (0-0-0)
2201-1016  
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2 (0-0-0)
2201-2101  
 การบัญชีตั๋วเงิน
3 (0-0-0)
2201-1006  
 พิมพ์ดีดไทย 2
1 (0-0-0)
2000-1102  
 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
2 (0-0-0)

 1.1   หมวดสามัญพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000-1233  
 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต
1 (0-0-0)
2000-1421  
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
2 (0-0-0)
2000-1520  
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
2 (0-0-0)
2000-1232  
 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
1 (0-0-0)
2000-1224  
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
1 (0-0-0)
2000-1244  
 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์
1 (0-0-0)

 1.2   วิชาชีพพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
Test04 Test04
 ทดสอบ04
3 (2-0-0)
Test05 Test05
 ทดสอบ05
3 (3-0-0)
2200-1001  
 ธุรกิจทั่วไป
2 (0-0-0)
2001-0008  
 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2 (0-0-0)
2001-0007  
 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
2 (0-0-0)
2001-0006  
 การเงินส่วนบุคคล
2 (0-0-0)
2001-0001  
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
2 (0-0-0)

 2.2   หมวดวิชาชีพสาขาวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201-1002  
 บัญชีเบื้องต้น 1
2 (4-0-0)
2201-1005  
 พิมพ์ดีดไทย 1
2 (0-0-0)
2201-1003  
 บัญชีเบื้องต้น 2
3 (0-0-0)
2201-1016  
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2 (0-0-0)
2201-1017  
 กฏหมายพาณิชย์
2 (0-0-0)
2201-1021  
 กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม
2 (0-0-0)
2201-1001  
 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
2 (0-0-0)

 2.3   หมวดวิชาชีพสาขางานหน่วยกิตต่ำสุด : 35
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201-2101  
 การบัญชีตั๋วเงิน
3 (0-0-0)
2201-2102  
 การบัญชีห้างหุ้นส่วน
3 (0-0-0)
2201-2106  
 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย
3 (0-0-0)
2201-2111  
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2 (0-0-0)
2201-2103  
 การบัญชีบริษัทจำกัด
3 (0-0-0)
2201-2105  
 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า
3 (0-0-0)
2201-2109  
 กระบวนการจัดทำบัญชี
3 (0-0-0)
2201-2110  
 การบัญชีกับคอมพิวเตอร์
3 (0-0-0)
2201-2104  
 การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ
3 (0-0-0)
2201-2108  
 การบัญชีเกี่ยวกับภาษี
3 (0-0-0)
2201-2107  
 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ
3 (0-0-0)
2201-2112  
 การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ
3 (0-0-0)
2201-2827  
 ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี
2 (0-0-0)

 2.4   โครงการหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201-5001  
 โครงการ
4 (0-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2201-1007  
 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
1 (0-0-0)
3204-2108  
 เสริมอินเตอร์เน็ต
0 (0-0-0)
2201-1006  
 พิมพ์ดีดไทย 2
1 (0-0-0)
0000-0002  
 เสริมพิมพ์ดีดด้วยคอม
0 (0-0-0)
2201-1015  
 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
2 (0-0-0)
2201-1022  
 การจัดตั้งสถานประกอบการและกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
2 (0-0-0)
2201-2405  
 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
2 (0-0-0)
2201-1019  
 มารยาทและการสมาคม
2 (0-0-0)
2000-1250  
 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
1 (0-0-0)

 4   ฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2000-7001  
 ฝึกงาน
4 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207