สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 2 ปี ภาคค่ำ 2
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การตลาด

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)

 1.2   มนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112303 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-0)

 1.3   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 1.4   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113101 THAI
 ภาษาไทย
3 (3-0-0)
113205 FOUNDATION ENGLISH 4
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 66
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116102 MACRO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-0)
116202 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-0)
116302 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
116303 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-0)
116401 BUSINESS RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
126106 INTRO. TO ACCOUNTING
 การบัญชีเบื้องต้น
3 (3-0-0)
136204 INTRODUCTING TO COMPUTER
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
146303 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
146402 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
156206 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
147201 CONSUMER BEHAVIOR
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-0)
147302 PURCHASING
 การจัดซื้อ
3 (3-0-0)
147303 PRODUCT AND PRICE MANAGEMENT
 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3 (3-0-0)
147304 PHYSICAL DISTRIBUTION
 การกระจายสินค้า
3 (3-0-0)
147305 SALES MANAGEMENT
 การจัดการการขาย
3 (3-0-0)
147306 ADVERTISING AND SALES PROMOTION
 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
3 (3-0-0)
147407 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
147408 MARKETING MANAGEMENT
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-0)
147409 AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING
 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
3 (3-0-0)
147410 MARKETING RESEARCH
 การวิจัยตลาด
3 (3-0-0)
147411 SEMINAR IN MARKETING
 การสัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-0)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
148301 WHOLESALING MARKETING
 การตลาดค้าส่ง
3 (3-0-0)
148302 RETAIL MARKETING
 การตลาดค้าปลีก
3 (3-0-0)
148303 SERVICE MARKETING
 การตลาดบริการ
3 (3-0-0)
148304 DIRECT MARKETING
 การตลาดทางตรง
3 (3-0-0)
148305 EXPORT-IMPORT MARKETING
 การตลาดเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3 (3-0-0)
148306 INDUSTRIAL PRODUCTS MARKETING
 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207