สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 2 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการอุตสาหกรรม

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
111102 THAI POLITICAL AND GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 COMPARATIVE CIVILIZATION
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)
112303 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-0)
112304 THAI STUDIES
 ไทยศึกษา
3 (0-0-0)
112305 REASONING
 การใช้เหตุผล
3 (0-0-0)
112306 COMPARATIVE RELIGIONS
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (0-0-0)
112307 HUMAN RELATIONS
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (0-0-0)
112308 LOGIC
 ตรรกวิทยา
3 (0-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113101 THAI
 ภาษาไทย
3 (3-0-0)
113204 FOUNDATION ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-0)
113205 FOUNDATION ENGLISH 4
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-0)
113206 ENGLISH FOR COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (0-0-0)
113207 ENGLISH FOR JOB APPLICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 (0-0-0)
113208 ENGLISH FOR TOURISM
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (0-0-0)
113209 CHINESE I
 ภาษาจีน 1
3 (0-0-0)
113210 CHINESE II
 ภาษาจีน 2
3 (0-0-0)
113211 JAPANESE I
 ภาษาญี่ปุ่น
3 (0-0-0)
113212 JAPANESE II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (0-0-0)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 69
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116101 MICRO-ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-0)
116102 MACRO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-0)
116401 BUSINESS RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
126106 INTRO. TO ACCOUNTING
 การบัญชีเบื้องต้น
3 (3-0-0)
126203 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
146205 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-0)
146303 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
146402 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
156206 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
116302 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
167201 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL MANAGEMENT
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
167301 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
167302 BUSINESS SUPPLY CHAINS AND LOGISTIC MANAGEMENT
 การจัดการโซ่อุปทานละส่งกำลังบำรุงทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
167303 PRODUCTION COST AND BUDGETING
 ต้นทุนการผลิตและงบประมาณ
3 (3-0-6)
167304 INDUSTRIAL INVESTMENT ANALYSIS
 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
167305 INDUSTRIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสหกรรม
3 (3-0-6)
167306 BUSINESS PLAN FOR ENTERPRENEUR
 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
167401 INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT
 การจัดโครงการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
167402 INDUSTRIAL MANAGEMENT RESEARCH
 การวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
167403 SEMINAR IN INDUSTRIAL MANAGEMENT
 สัมมนาการจัดการอุตสหกรรม
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
225470 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (-18-0)
167401 INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT
 การจัดโครงการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
168402 LEADERSHIP IN INDUSTRIAL MANAGEMENT
 ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
168403 INDUSTRIAL ENVIROMENT MANAGEMENT
 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
168404 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
168405 INVENTORY MANAGEMENT
 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
168406 BRAND BUILDING THROUGH QUALITY MANAGEMENT
 การจัดการคุณภาพเพื่อสร้างตราสินค้า
3 (3-0-6)
168407 MANUFACTURING PROCESSES
 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
168408 FINANCIAL MANAGEMENT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
 การบริหารการเงินในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
168409 NEW TREND IN INDUSTRIAL MANAGEMENT
 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207