สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 2 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจชุมชน

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
111102 THAI POLITICAL AND GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-0)
111103 TRADITIONAL THAI WISDOM
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 COMPARATIVE CIVILIZATION
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)
112303 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-0)
112305 REASONING
 การใช้เหตุผล
3 (0-0-0)
112306 COMPARATIVE RELIGIONS
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (0-0-0)
112307 HUMAN RELATIONS
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (0-0-0)
112308 LOGIC
 ตรรกวิทยา
3 (0-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113101 THAI
 ภาษาไทย
3 (3-0-0)
113204 FOUNDATION ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-0)
113205 FOUNDATION ENGLISH 4
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-0)
113206 ENGLISH FOR COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (0-0-0)
113207 ENGLISH FOR JOB APPLICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 (0-0-0)
113208 ENGLISH FOR TOURISM
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (0-0-0)
113209 CHINESE I
 ภาษาจีน 1
3 (0-0-0)
113210 CHINESE II
 ภาษาจีน 2
3 (0-0-0)
113211 JAPANESE I
 ภาษาญี่ปุ่น
3 (0-0-0)
113212 JAPANESE II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (0-0-0)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114101 FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
114202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-0)
114203 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 69
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116102 MACRO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-0)
126105 PRINCIPLES OF ACCOUNTING2
 หลักการบัญชี 2
3 (3-0-0)
146303 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
146402 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
116203 BUSINESS STATISTICS AND RESEARCH METHOD
 สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
116303 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
116304 BUSINESS AND INVESTMENT FINANCE
 การเงินและการลงทุนธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
177301 INDIGENOUS WISDOM FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT
 การจัดการความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
177302 COMMUNITY ECONOMY AND BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
177304 SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3 (3-0-6)
177305 BUILDING BRAND FOR COMMUNITY BUSINESS
 การสร้างตราสินค้าธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
177306 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 การจัดการวัตถุดิบและการกระจายสินค้า
3 (3-0-6)
177401 ENTREPRENEUR SKILLS IN BUSINESS
 ทักษะการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
177403 ELECTRONIC-COMMERCE FOR COMMUNITY BUSINESS MANAGEMENT
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)
177404 COMMUNITY BUSINESS ON EXPORTING
 ธุรกิจชุมชนเพื่อการส่งออก
3 (3-0-6)
177407 SEMINAR IN COMMUNITY BUSINESS MANAGEMENT
 สัมมนาการจัดการธุรกิจชุมชน
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
225470 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (-18-0)
178301 FRANCHISE MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3 (3-0-0)
178302 HEALTH BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจสุขภาพ
3 (0-0-0)
178303 SPA BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจสปา
3 (0-0-0)
178304 TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (0-0-0)
178305 ENTERTAINMENT BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการธุรกิจบันเทิง
3 (3-0-0)
178306  
 การจัดการธุรกิจบริการ
3 (3-0-0)
178307  
 การจัดการธุรกิจกีฬา
3 (3-0-0)
178308  
 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
178401 FORMATION OF RETAIL SHOP
 การจัดตั้งร้านค้าย่อย
3 (3-0-0)
178402 DUMMY BUSINESS
 ธุรกิจจำลอง
3 (3-0-0)
178403 WAREHOUSING MANAGEMENT
 การจัดการคลังสินค้า
3 (3-0-0)
178404 PLANNING AND PROJECT MANAGEMENT
 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3 (3-0-0)
178405 WHOLESALING AND RETAILING
 การขายส่งและการขายปลีก
3 (3-0-0)
178406 SPECIAL PROJECT MANAGEMENT
 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ
3 (0-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207