สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 2 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การตลาด

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
111102 THAI POLITICAL AND GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-0)

 1.2   มนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 COMPARATIVE CIVILIZATION
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)
112303 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-0)
113101 THAI
 ภาษาไทย
3 (3-0-0)
113205 FOUNDATION ENGLISH 4
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-0)
112304 THAI STUDIES
 ไทยศึกษา
3 (0-0-0)
112305 REASONING
 การใช้เหตุผล
3 (0-0-0)
112306 COMPARATIVE RELIGIONS
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (0-0-0)
112307 HUMAN RELATIONS
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (0-0-0)
112308 LOGIC
 ตรรกวิทยา
3 (0-0-0)

 1.3   คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 1.4   กลุ่มภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113101 THAI
 ภาษาไทย
3 (3-0-0)
113204 FOUNDATION ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-0)
113205 FOUNDATION ENGLISH 4
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-0)
113206 ENGLISH FOR COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (0-0-0)
113207 ENGLISH FOR JOB APPLICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 (0-0-0)
113208 ENGLISH FOR TOURISM
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (0-0-0)
113209 CHINESE I
 ภาษาจีน 1
3 (0-0-0)
113210 CHINESE II
 ภาษาจีน 2
3 (0-0-0)
113211 JAPANESE I
 ภาษาญี่ปุ่น
3 (0-0-0)
113212 JAPANESE II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (0-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 66
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116102 MACRO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-0)
116401 BUSINESS RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
126105 PRINCIPLES OF ACCOUNTING2
 หลักการบัญชี 2
3 (3-0-0)
146205 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-0)
146303 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
146402 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
156206 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
147201 CONSUMER BEHAVIOR
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-0)
147303 PRODUCT AND PRICE MANAGEMENT
 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3 (3-0-0)
147305 SALES MANAGEMENT
 การจัดการการขาย
3 (3-0-0)
147407 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
147408 MARKETING MANAGEMENT
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-0)
147409 AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING
 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
3 (3-0-0)
147411 SEMINAR IN MARKETING
 การสัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-0)
147307 MARKETING LOGISTIC
 การส่งกำลังบำรุงทางการตลาด
3 (0-0-0)
147308 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (0-0-0)
147309 MARKETING CHANNELS MANAGEMENT
 การจัดการช่องทางการตลาด
3 (0-0-0)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
148302 RETAIL MARKETING
 การตลาดค้าปลีก
3 (3-0-0)
148303 SERVICE MARKETING
 การตลาดบริการ
3 (3-0-0)
148304 DIRECT MARKETING
 การตลาดทางตรง
3 (3-0-0)
148305 EXPORT-IMPORT MARKETING
 การตลาดเพื่อการส่งออกและนำเข้า
3 (3-0-0)
148306 INDUSTRIAL PRODUCTS MARKETING
 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3 (3-0-0)
148307 WHOLESALING AND RETAIL MARKETING
 การตลาดค้าส่งและค้าปลีก
3 (0-0-0)
148308 PROCUREMENT
 การจัดหา
3 (0-0-0)
148309 E-MARKETING
 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (0-0-0)
148310 SALESMANSHIP
 ศิลปะการขาย
3 (0-0-0)
148311 SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP
 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (0-0-0)
148313 MARKETING RESEARCH
 การวิจัยการตลาด
3 (0-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207