สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 2 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112303 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113101 THAI
 ภาษาไทย
3 (3-0-0)
113205 FOUNDATION ENGLISH 4
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-0)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 69
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116102 MACRO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-0)
116202 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-0)
116302 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
116303 BUSINESS ENGLISH
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-0)
116401 BUSINESS RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
126106 INTRO. TO ACCOUNTING
 การบัญชีเบื้องต้น
3 (3-0-0)
136204 INTRODUCTING TO COMPUTER
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
146303 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
146402 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
156206 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
137201 PASCAL PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาปาสคาล
3 (3-0-0)
137302 DATA STRUCTURES
 โครงสร้างข้อมูล
3 (3-0-0)
137303 C PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาซี
3 (3-0-0)
137304 COBOL PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาโคบอล
3 (3-0-0)
137305 DATABASE SYSTEMS
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-0)
137306 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศ
3 (3-0-0)
137407 DATA COMMUNICATION AND NETWORKS
 สื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
3 (3-0-0)
137408 SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT
 พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
3 (3-0-0)
137409 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
137410 PROJECT IN BUSINESS COMPUTER
 โครงงานทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
137411 SEMINAR IN BUSINESS COMPUTER
 การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
138301 ADVANCED COBOL PROG.
 การโปรแกรมภาษาโคบอลชั้นสูง
3 (2-2-0)
138302 VISUAL BASIC PROGRAM
 การโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค
3 (3-0-0)
138303 COMPUTER AUDIT
 การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
138304 OBJECT-ORIENTED PROG.
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-0)
138305 WEB BASE APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาระบบบนเว็บ
3 (2-2-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207