สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการ

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 2 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED102 PHILOSOPHY AND LOGIC
 ปรัชญาและตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GEN101 LIFE SKILLS DEVELOPMENT
 การพัฒนาทักษะทางด้านชีวิต
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 2 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN201 MODERN CIVIC RESPONSIBILITIES
 ความรับผิดชอบพลเมืองยุคใหม่
3 (3-0-6)
GEN202 ASEAN AND THE WORD
 โลกและอาเชียน
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN301 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
GEN302 FOUNDATION ENGLISH
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
GEN303 ENGLISH FOR COMMUNIACTION IN THE WORKPLACE
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการ
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEN401 MATHEMATICS AND STATISTICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GEN402 SCIENCE FOR QUALITY OF LIFE
 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
GEN403 TECHNOLOGY MANAGEMENT AND INNOVATION
 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 (3-0-3)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาแกน 13 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBA103 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
BBA104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
BBA203 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA202 MANAGERIAL ACCOUNTING
 บัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA204 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBA301 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
BBA302 TAXATION
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BBA303 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-2-5)
BBA304 QUANTITATIVE ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA401 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
BBA101 PRINCIPLES OF MARKETING AND DIGITAL MARKETING
 หลักการตลาดและการตลาดดิจิตอล
3 (3-0-6)
BBA102 PRINCIPLES OF MANAGEMENT
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA201 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENTS
 การจัดการผลิตและการดำเนินการ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาบังคับ 11 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MGC201 LEDERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
MGC202 BUSINESS ETHICE
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGC203 INNOVATIVE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
MGC204 ORGANIZATION THEORY
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6)
MGC205 ASIAN CULTURE AND BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการวัฒนธรรมและธุรกิจเอเชีย
3 (3-0-6)
MGC206 PRODUCTIVITY AND QUALITY MANAGEMENT
 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ
3 (3-0-6)
MGC208 CRISIS AND RISK MANAGEMENT IN POLITICAL
 การจัดการวิกฤติและความเสี่ยงทางการเมือง
3 (3-0-6)
MGC209 BUSINESS RESEARCH METHODS
 การวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGC210 PROJECT MANAGEMENT
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
MGC211 SEMINAR IN MANAGEMENT
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGC207 FINANCIAL FEASIBILITY STUDY
 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเลือก 6 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MGS301 ORGANIZATION BEHAVIOR AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGS302 WAGE AND SALARY ADMINISTRATION
 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
3 (3-0-6)
MGS303 LABOR RELATION
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
MGS304 OFFICE MANAGEMENT
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
MGS306 ENTERPRENEURIAL MANAGEMENT
 การจัดการการประกอบการ
3 (3-0-6)
MGS305 COMMUNICATION IN MANAGEMENT
 การสื่อสารในการจัดการ
3 (3-0-6)
MGS307 DIGITAL BUSINESS ENTERPRISE
 ประกอบการธุรกิจดิจิตอล
3 (3-0-6)
MGS308 FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
MGS309 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGS310 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT
 การจัดการนำเข้า-ส่งออก
3 (3-0-6)
MGS312 BUSINESS ANALYSIS AND PLANNING
 การวิเคราะห์และการทําแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGS311 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
MGS313 CONSUMER BEHAVIOR ANALYSIS
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
MGS314 ORGANIZATION DEVELOPMENT AND CHANGE MANAGEMENT
 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
MGS315 BUSINESS SOFTWARE
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGS316 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรี 2 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207