สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED102 PHILOSOPHY AND LOGIC
 ปรัชญาและตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GED111 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
GED121 COMPARATIVE CIVILIZATION
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
GED131 HUMAN RELATION
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GED101 LOGICAL THINKING
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (3-0-6)
GED103 HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY
 ประวัติปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-6)
GED104 HISTORY OF EASTERN PHILOSOPHY
 ประวัติปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)
GED112 BUDDHISM FOR DAIRY LIFE
 พุทธศาสนากันการใช้ชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GED113 TIPITAKA AND WAYS LIFE
 พระไตรปิฎกกับวิถีวีวิต
3 (3-0-6)
GED122 THAI STUDIES
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
GED123 THAI HERITAGE AND WISDOM
 มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
GED132 LEADERSHIP AND PERSONALITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GED141 ONLINE INFORMATION SEARCHING AND COMMUNICASTION
 การสืบค้นสารนิเทศออนไลน์และสื่อสาร
3 (3-0-6)
GED241 COMMUNICATION OF HUMANITY
 การสื่อสารของมนุษย์
3 (3-0-6)
GED242 INFORMATION TECHNOLOGY AND SOCIETY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED211 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GED207 THAI CULTURE
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
GED221 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
GED231 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
GED201 THAI GOVERNMENT AND POLITICS
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-6)
GED202 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED203 SOCIETY AND CULTURE
 สังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
GED204 GEOGRAPHY OF WORLD
 ภูมิศาสตร์โลก
3 (3-0-6)
GED205 ASEAN STUDIES
 ASEAN ศึกษา
3 (3-0-6)
GED206 POPULATION AND DEVELOPMENT
 ประชากรและการพัฒนา
3 (3-0-6)
GED212 PSYCHOLOGY FOR LIFE AND WORK
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน
3 (3-0-6)
GED232 SUFFICIENCY ECONOMY FOR SUSTAINABLE
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
GED233 RISK MANAGEMENT
 ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง
3 (3-0-6)
GED241 COMMUNICATION OF HUMANITY
 การสื่อสารของมนุษย์
3 (3-0-6)
GED242 INFORMATION TECHNOLOGY AND SOCIETY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคม
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED313 FOUNDATION ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
GED314 FOUNDATION ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-6)
GED311 FOUNDATION ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
3 (3-0-6)
GED312 FOUNDATION ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
GED317 ENGLISH FOR TECHNICAL STUDIES
 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาด้านเทคนิค
3 (3-0-6)
GED301 THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GED315 ENGLISH FOR PUBLIC SPEAKING
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
GED316 ENGLISH FOR PUBLIC RELATION
 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED401 FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED421 HUMAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GED404 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED443 APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY IN EVERYDAY LIFE
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GED441 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBA101 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
BBA102 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA103 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
BBA104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
BBA201 PRODUCT AND OPERATIONS MANAGEMENT
 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
BBA203 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA202 MANAGERIAL ACCOUNTING
 บัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA204 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBA301 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
BBA302 TAXATION
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BBA303 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-2-5)
BBA304 QUANTITATIVE ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA401 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MGC201 LEDERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
MGC202 BUSINESS ETHICE
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGC203 INNOVATIVE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
MGC204 ORGANIZATION THEORY
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6)
MGC205 ASIAN CULTURE AND BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการวัฒนธรรมและธุรกิจเอเชีย
3 (3-0-6)
MGC206 PRODUCTIVITY AND QUALITY MANAGEMENT
 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ
3 (3-0-6)
MGC207 FINANCIAL FEASIBILITY ANLYSIS
 การศึกษาและการวางความเป็นไปได้ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGC208 CRISIS AND RISK MANAGEMENT IN POLITICAL
 การจัดการวิกฤติและความเสี่ยงทางการเมือง
3 (3-0-6)
MGC209 BUSINESS RESEARCH METHODS
 การวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGC210 PROJECT MANAGEMENT
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
MGC211 SEMINAR IN MANAGEMENT
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 3.1   วิชาเนื้อหาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MGS301 ORGANIZATION BEHAVIOR AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGS302 WAGE AND SALARY ADMINISTRATION
 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
3 (3-0-6)
MGS303 LABOR RELATION
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
MGS304 OFFICE MANAGEMENT
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
MGS306 ENTERPRENEURIAL MANAGEMENT
 การจัดการการประกอบการ
3 (3-0-6)
MGS305 COMMUNICATION IN MANAGEMENT
 การสื่อสารในการจัดการ
3 (3-0-6)
MGS307 DIGITAL BUSINESS ENTERPRISE
 ประกอบการธุรกิจดิจิตอล
3 (3-0-6)
MGS308 FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
MGS309 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGS310 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT
 การจัดการนำเข้า-ส่งออก
3 (3-0-6)
MGS311 SUPLY CHAIN MANAGEMENT
 การบริหารซัพพลายเออร์
3 (3-0-6)
MGS312 BUSINESS ANALYSIS AND PLANNING
 การวิเคราะห์และการทําแผนธุรกิจ
3 (3-0-6)

 4   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4.1   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207