สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการอุตสาหกรรม

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED102 PHILOSOPHY AND LOGIC
 ปรัชญาและตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GED111 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
GED121 COMPARATIVE CIVILIZATION
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
GED131 HUMAN RELATION
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
GED101 LOGICAL THINKING
 การคิดเชิงเหตุผล
3 (3-0-6)
GED103 HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY
 ประวัติปรัชญาตะวันตก
3 (3-0-6)
GED104 HISTORY OF EASTERN PHILOSOPHY
 ประวัติปรัชญาตะวันออก
3 (3-0-6)
GED112 BUDDHISM FOR DAIRY LIFE
 พุทธศาสนากันการใช้ชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GED113 TIPITAKA AND WAYS LIFE
 พระไตรปิฎกกับวิถีวีวิต
3 (3-0-6)
GED122 THAI STUDIES
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
GED123 THAI HERITAGE AND WISDOM
 มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
GED132 LEADERSHIP AND PERSONALITY DEVELOPMENT
 การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
GED141 ONLINE INFORMATION SEARCHING AND COMMUNICASTION
 การสืบค้นสารนิเทศออนไลน์และสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED211 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GED207 THAI CULTURE
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
GED221 INTRODUCTION TO LAW
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
GED231 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
GED201 THAI GOVERNMENT AND POLITICS
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-6)
GED202 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED203 SOCIETY AND CULTURE
 สังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
GED204 GEOGRAPHY OF WORLD
 ภูมิศาสตร์โลก
3 (3-0-6)
GED205 ASEAN STUDIES
 ASEAN ศึกษา
3 (3-0-6)
GED206 POPULATION AND DEVELOPMENT
 ประชากรและการพัฒนา
3 (3-0-6)
GED212 PSYCHOLOGY FOR LIFE AND WORK
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน
3 (3-0-6)
GED232 SUFFICIENCY ECONOMY FOR SUSTAINABLE
 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
GED233 RISK MANAGEMENT
 ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง
3 (3-0-6)
GED241 COMMUNICATION OF HUMANITY
 การสื่อสารของมนุษย์
3 (3-0-6)
GED242 INFORMATION TECHNOLOGY AND SOCIETY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสังคม
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED313 FOUNDATION ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
GED314 FOUNDATION ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-6)
GED311 FOUNDATION ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
3 (3-0-6)
GED312 FOUNDATION ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
GED317 ENGLISH FOR TECHNICAL STUDIES
 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาด้านเทคนิค
3 (3-0-6)
GED301 THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
GED315 ENGLISH FOR PUBLIC SPEAKING
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (3-0-6)
GED316 ENGLISH FOR PUBLIC RELATION
 ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED401 FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED421 HUMAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GED404 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED443 APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY IN EVERYDAY LIFE
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GED441 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBA101 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
BBA102 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA103 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
BBA104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
BBA201 PRODUCT AND OPERATIONS MANAGEMENT
 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
BBA203 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA202 MANAGERIAL ACCOUNTING
 บัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA204 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBA301 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
BBA302 TAXATION
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BBA303 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-2-5)
BBA304 QUANTITATIVE ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA401 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 51
 2.3   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIC101 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL MANAGEMENT
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
BIC202 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3 (3-0-6)
BIC203 BUSINESS SUPPLY CHAINS AND LOGISTIC MANAGEMENT
 การจัดการโซ่อุปทานและส่งกำลังบำรุงทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
BIC204 PRODUCTION COST AND BUDGETING
 ต้นทุนการผลิตและการงบประมาณ
3 (3-0-6)
BIC205 INDUSTRIAL INVESTMENT ANALYSIS
 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
BIC307 BUSINESS PLAN FOR ENTERPRENEUR
 การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
BIC206 INDUSTRIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
BIC308 INDUSTRIAL PROJECT MANAGEMENT
 การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
BIC309 INDUSTRIAL MANAGEMENT RESEARCH
 การวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
BIC401 SEMINAR IN INDUSTRIAL MANAGEMENT
 สัมมนาการจัดการอุตสหกรรม
3 (3-0-6)
BIC402 QUALITY CONTROL
 การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-6)

 2.4   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BIS403 LEADERSHIP IN INDUSTRIAL MANAGEMENT
 ภาวะในการบริการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
BIS404 INDUSTRIAL ENVIRONMENT MANAGEMENT
 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางอุตสหกรรม
3 (3-0-6)
BIS405 INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสหกรรม
3 (0-0-6)
BIS406 INVENTORY MANAGEMENT
 การจัดการสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
BIS407 BRAND BUILDING THROUGH QUALITY MANAGEMENT
 การจัดการคุณภาพเพื่อสร้างตราสินค้า
3 (3-0-6)
BIS408 MANUFACTURING PROCESSES
 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
BIS409  
 การบริหารการเงินในธุรกิจขนาดการและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
BIS410  
 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการจัดการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207