สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การตลาด

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED111 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
GED121 COMPARATIVE CIVILIZATION
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED211 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GED201 THAI GOVERNMENT AND POLITICS
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED313 FOUNDATION ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
GED314 FOUNDATION ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-6)
GED311 FOUNDATION ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
3 (3-0-6)
GED312 FOUNDATION ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
GED301 THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED401 FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED421 HUMAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GED404 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED443 APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY IN EVERYDAY LIFE
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GED441 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBA101 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
BBA102 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA103 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
BBA104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
BBA201 PRODUCT AND OPERATIONS MANAGEMENT
 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
BBA203 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA202 MANAGERIAL ACCOUNTING
 บัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA204 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBA301 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
BBA302 TAXATION
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BBA303 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-2-5)
BBA304 QUANTITATIVE ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA401 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเนื้อหาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BMC201 CONSUMER BEHAVIOR
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
BMC202 PRODUCT AND PRICE MANAGEMENT
 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
3 (3-0-6)
BMC203 MARKETING CHANNELS MANAGEMENT AND LOGISTICS
 การจัดการช่องทางการตลาดและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
BMC204 NAME INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
BMC205 E-MARKETING
 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
BMC206 SALES MANAGEMENT
 การจัดการการขาย
3 (3-0-6)
BMC207 MARKETING RESEARCH
 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-6)
BMC208 MARKETING MANAGEMENT
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
BMC209 MARKETING PLAN
 การวางแผนการตลาด
3 (3-0-6)
BMC210 GLOBAL MARKTING
 การตลาดระดับโลก
3 (3-0-6)
BMC211 SEMINAR IN MARKETING
 การสัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเนื้อหาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BMS301 SERVICE MARKETING
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
BMS302 DIRECT MARKETING
 การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
BMS303 SALESMANSHIP
 ศิลปะการขาย
3 (3-0-6)
BMS304 ASIA AND ASIAN MARKETING
 การตลาดประชาคมอาเซี่ยนและภูมิภาคเอเชีย
3 (3-0-6)
BMS305 WHOLESALING AND RETAIL MARKETING
 การตลาดค้าส่งและค้าปลีก
3 (3-0-6)
BMS306 INDUSTRIAL PRODUCTS MARKETING
 การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
3 (2-0-6)
BMS307  
 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
BMS308 CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING
 การตลาดลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
BMS309 AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING
 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207