สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED401 FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED421 HUMAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GED404 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GED443 APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY IN EVERYDAY LIFE
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
GED441 INTRODUCTION TO COMPUTER
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคม (เลือก 1 วิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED211 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GED201 THAI GOVERNMENT AND POLITICS
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (เลือก 1 วิชา)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED111 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
GED121 COMPARATIVE CIVILIZATION
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GED313 FOUNDATION ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-6)
GED314 FOUNDATION ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-6)
GED311 FOUNDATION ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
3 (3-0-6)
GED312 FOUNDATION ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-6)
GED301 THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาชีพเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBA101 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
BBA102 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA103 PRINCIPLES OF ECONOMICS
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
BBA104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
BBA201 PRODUCT AND OPERATIONS MANAGEMENT
 การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
BBA203 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA202 MANAGERIAL ACCOUNTING
 บัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BBA204 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBA301 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
BBA302 TAXATION
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
BBA303 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-2-5)
BBA304 QUANTITATIVE ANALYSIS AND BUSINESS STATISTICS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBA401 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.2.1   กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBC203 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2-2-5)
BBC401 COMPUTER AND INFORMATION SECURITY IN BUSINESS
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBC402 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
BBC403 SEMINAR IN BUSINESS COMPUTER
 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBC404 PROJECT IN BUSINESS COMPUTER
 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (2-2-5)

 2.2.2   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBC101 SOFTWARE PACKAGES AND APPLICATION FOR BUSINESS
 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBC202 DATABASE MANAGEMENT SYSTEM
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
BBC302 ELECTRONIC COMMERCE MANAGEMENT
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
BBC305 TECHNOLOGY FOR LOGISTIC MANAGEMENT
 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3 (2-2-5)

 2.2.3   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBC102 COMPUTER PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
BBC201 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
BBC301 WEB DESIGN AND DEVELOPMENT FOR BUSINESS
 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)

 2.2.4   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBC103 OPERATING SYSTEMS
 ระบบปฏิบัติการ
3 (2-2-5)
BBC304 DATA COMMUNICATION AND NETWORKING
 การสื่อสารข้อมูลและการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)

 3   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3.1   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BBS201 COMPUTER GRAPHIC FOR BUSINESS
 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBS202 MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN BUSINESS
 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBS301  
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 (2-2-5)
BBS302 VISUAL PROGRAMMING
 การโปรแกรมภาษาวิชวล
3 (2-2-5)
BBS303 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
BBS304 MOBILE PROGRAMMING
 การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-5-5)
BBS305 COMPUTER FOR BUSINESS DOCUMENTARY MANAGEMENT
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBS306 COMPUTER APPLICATION IN SECRETARIAL MANAGEMENT
 การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้านคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
BBS401 MANAGEMENT BUSINESS WITH COMPUTER
 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
BBS402 WEBSITE MANAGEMENT
 การจัดการเว็บไซต์
3 (2-2-5)
BBS403 SOFTWARE VALIDATION AND VERIFICATION
 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
BBS404 COMPUTER MAINTENANCE AND MANAGEMENT
 การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
BBS405 INFORMATION SYSTEM PROJECT MANGEMENT IN BUSINESS
 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ
3 (3-0-6)
BBS406 DECISION SUPPORT SYSTEM IN BUSINESS
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
BBS407 INFORMATION TECHNOLOGY FOR TOURISM INDUSTRY
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
BBS408  
 สหกิจศึกษา
6 (0-35-18)

 4   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4.1   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207