สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 34
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GES101 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GES102 THE POLITICS AND GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-6)
GEH303 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
GEH304 THL STUDIES
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
GEH305 REASONING
 การใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
GEH306 COMPARATIVE RELIGIONS
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
GEH307 HUMAN RELATIONS
 มนุษย์สัมพัธ์
3 (3-0-6)
GEH308 LOGIC
 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GEH309 ASIAN STUDIES
 เอเชียศึกษา
3 (3-0-6)
GEH101  
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (0-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEL101 THAI
 ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GEL102 FOUNDATION ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
GEL103 FOUNDATION ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)
GEL204 FOUNDATION ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (2-2-5)
GEL205 FOUNDATION ENGLISH 4
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (2-2-5)
GEL209 CHINESE I
 ภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
GEL210 CHINESE II
 ภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
GEL211 JAPANESE I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
GEL212 JAPANESE II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
GEL213 KOREAN I
 ภาษาเกาหลี 1
3 (2-2-5)
GEL214 KOREAN II
 ภาษาเกาหลี 2
3 (2-2-5)
GEL215 VIETNAMESE 1
 ภาษาเวียดนาม 1
3 (2-2-5)
GEL216 VIETNAMESE II
 ภาษาเวียดนาม 2
3 (2-2-5)
GEL217 LAOTIAN I
 ภาษาลาว 1
3 (2-2-5)
GEL218 LAOTIAN II
 ภาษาลาว 2
3 (2-2-5)
GEL219 CAMBODIAN I
 ภาษาเขมร 1
3 (2-2-5)
GEL220 CAMBODIAN II
 ภาษาเขมร 2
3 (2-2-5)
GEL206 THAI
 ภาษาไทย
3 (0-0-0)

 1.3   กลุ่มิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEM101 FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
GEM202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
GEM203 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GEP101 PHYSICAL EDUCATION
 พลศึกษา
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาชีพเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BFC101 MACRO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
BFC102 MACRO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
BFC201 BUSINESS LAW AND TAXATION
 กฏหมายธรุกิจและภาษีอากร
3 (3-0-6)
BFC202 BUSINESS STATISTIC
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
BFC302 PRINCIPLE OF MANAGEMENT
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
BFA201 FUNDAMENTALS OF FINANCIAL ACCOUNTING
 การบัญชีการเงินเบื้องต้น
3 (3-0-6)
BFI101 INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
BFM205 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
BFM303 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-6)
BFM402 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
BFF206 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
BFG201 MANAGERIAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
BFG202 INTERNATIONAL BUSINESS ENVIRONMENT
 สภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
GME408 ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT
 การจัดการการประกอบการ
3 (3-0-6)
BFA203 FUNDAMENTALS OF MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MGT301 LEADERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
MGT302 INNOVATIVE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
MGT303 THEORY OF ORGANIZATION
 ทฤษฏีองค์การ
3 (3-0-6)
MGT304 ASIAN CULTURE AND BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการนวัตกรรมและธุรกิจเอเชีย
3 (3-0-6)
MGT305 PRODUCTIVITY AND QUALITY MANAGEMENT
 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ
3 (3-0-6)
MGT401 CRISIS AND RISK MANAGEMEMNT IN POLITICAL
 การจัดการวิกฤติและความเสี่ยงทางการเมือง
3 (3-0-6)
MGT402 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGT403 FINANCIAL FEASIBILITY ANALYSIS
 การศึกษาและการวางความเป็นไปได้ทางการเงิน
3 (3-0-6)
MGT404 SEMINAR IN MANAGEMENT
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
MGT405 PROJECT MANAGEMENT
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MGE401 QUALITATIVE BUSINESS
 วิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
MGE402 ORGANIZATION BEHAVIOR AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์
3 (3-0-6)
MGE403 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 การบริหารซัพพลายเออร์
3 (3-0-6)
MGE404 COMMUNICATION IN MANAGEMENT
 การสื่อสารในการจัดการ
3 (3-0-6)
MGE405 WAGE AND SALARY ADMINISTRATION
 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
3 (3-0-6)
MGE406 LOBOUR RELATION
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
MGE407 OFFICE MAMAGEMENT
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
MGE409 DIGITAL BUSINESS ENTERPRISE
 การประกอบการธุรกิจดิจิตอล
3 (3-0-6)
MGE410 FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
MGE411 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGE412 IMPORT - EXPORT MANAGEMENT
 การจัดการนำเข้า - ส่งออก
3 (3-0-6)
MGE413 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
MGE415 EMPLOYMENT PROCEDURE AND EVALUATION
 ระเบียบการจ้างงานและประเมินผล
3 (0-0-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207