สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 34
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
111102 THAI POLITICAL AND GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-0)
112101 COMPARATIVE CIVILIZATION
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)
112303 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-0)
112304 THAI STUDIES
 ไทยศึกษา
3 (0-0-0)
112305 REASONING
 การใช้เหตุผล
3 (0-0-0)
112306 COMPARATIVE RELIGIONS
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (0-0-0)
112307 HUMAN RELATIONS
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (0-0-0)
112308 LOGIC
 ตรรกวิทยา
3 (0-0-0)
111103 TRADITIONAL THAI WISDOM
 ภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
112309 ASIAN STUDIES
 เอเชียศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113101 THAI
 ภาษาไทย
3 (3-0-0)
113102 FOUNDATION ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-0)
113103 FOUNDATION ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-0)
113204 FOUNDATION ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-0)
113205 FOUNDATION ENGLISH 4
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-0)
113209 CHINESE I
 ภาษาจีน 1
3 (0-0-0)
113210 CHINESE II
 ภาษาจีน 2
3 (0-0-0)
113211 JAPANESE I
 ภาษาญี่ปุ่น
3 (0-0-0)
113212 JAPANESE II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (0-0-0)
113213 KOREAN I
 ภาษาเกาหลี 1
3 (2-2-5)
113214 KOREN II
 ภาษาเกาหลี 2
3 (2-2-5)
113215 VIETNAMESE I
 ภาษาเวียดนาม 1
3 (2-2-5)
113216 VIETNAMESE II
 ภาษาเวียดนาม 2
3 (2-2-5)
113217  
 ภาษาลาว
3 (2-2-5)
113218 LAOTIAN II
 ภาษาลาว 2
3 (2-2-5)
113219 CAMBODIAN I
 ภาษาเขมร 1
3 (2-2-5)
113220 CAMBODIAN II
 ภาษาเขมร 2
3 (2-2-5)

 1.3   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114101 FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
114202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-0)
114203 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
115101 PHYSICAL EDUCATION
 พลศึกษา
1 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116101 MICRO-ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-0)
116102 MACRO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-0)
116201 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-0)
116301 TAXATION
 การภาษีอากร
3 (3-0-0)
116302 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
116401 BUSINESS RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
126104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 หลักการบัญชี 1
3 (3-0-0)
126105 PRINCIPLES OF ACCOUNTING2
 หลักการบัญชี 2
3 (3-0-0)
126203 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
146205 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-0)
146303 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
146402 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
156206 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
136101 BUSINESS COMPUTER
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (2-2-0)
116303 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 2.2.1   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
187301 LEDERSHIP
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
187302 INNOVATIVE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
187303 THEORY OF ORGANIZATION
 ทฤษฏีองค์การ
3 (3-0-6)
187304 ASIAN CULTURE AND BUSINESS MANAGEMENT
 การจัดการนวัตกรรมและธุรกิจเอเชีย
3 (3-0-6)
187305 PRODUCTIVITY AND QUALITY MANGAEMENT
 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ
3 (3-0-6)
187401 CRISIS AND RISK MANAGEMENT IN POLITICAL
 การจัดการวิกฤติและความเสี่ยงทางการเมือง
3 (3-0-6)
187402 BUSINESS ETHICS
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
187403 FINANCIAL FEASIBILITY ANALYSIS
 การศึกษาและการวางแผนความเป็นไปได้ทางการเงิน
3 (3-0-6)
187404 SEMINAR IN MANAGEMENT
 สัมมนาทางการจัดการ
3 (3-0-6)
187405 PROJECT MANAGEMENT
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)

 2.2.2   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
225470 CO-OPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
6 (-18-0)
188401 QUALITATIVE BUSINESS
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
188402 ORGANIZATION BEHAVIOR AND HUMAN RESORCE MANAGEMENT
 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
188403 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 การบริหารซับพลายเออร์
3 (3-0-6)
188404 COMMUNICATION IN MANAGEMENT
 การสื่อสารในการจัดการ
3 (3-0-6)
188405 WAGE AND SALARY ADMINISTRATON
 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
3 (3-0-6)
188406 LOBOUR RELATION
 แรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
188407 OFFICE MANAGEMENT
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
188408 ENTERPRENEURIAL MANAGEMENT
 การจัดการการประกอบการ
3 (3-0-6)
188409 DIGITAL BUSINESS ENTERPRISE
 ประกอบการธุรกิจดิจิตอล
3 (3-0-6)
188410 FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
188411 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT
 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
188412 IMPORT-EXPORT MANAGEMENT
 การจัดการนำเข้า-ส่งออก
3 (3-0-6)
188413 INTERNATIONAL MARKETING
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207