สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111101 GENERAL PSYCHOLOGY
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
111102 THAI POLITICAL AND GOVERNMENT
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112101 COMPARATIVE CIVILIZATION
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)
112202 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY
 ปรัชญาเบื้องต้น
2 (3-0-0)
112303 ETHICS
 จริยศาสตร์
3 (3-0-0)
112304 THAI STUDIES
 ไทยศึกษา
3 (0-0-0)
112305 REASONING
 การใช้เหตุผล
3 (0-0-0)
112306 COMPARATIVE RELIGIONS
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (0-0-0)
112307 HUMAN RELATIONS
 มนุษย์สัมพันธ์
3 (0-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
113101 THAI
 ภาษาไทย
3 (3-0-0)
113102 FOUNDATION ENGLISH 1
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (3-0-0)
113103 FOUNDATION ENGLISH 2
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (3-0-0)
113204 FOUNDATION ENGLISH 3
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (3-0-0)
113205 FOUNDATION ENGLISH 4
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4
3 (3-0-0)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
114101 FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-0)
114202 INTRODUCTION TO STATISTICS
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-0)
114203 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-0)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
115101 PHYSICAL EDUCATION
 พลศึกษา
1 (3-0-0)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 89
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
116101 MICRO-ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-0)
116102 MACRO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-0)
116201 BUSINESS LAW
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-0)
116202 BUSINESS STATISTICS
 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-0)
116301 TAXATION
 การภาษีอากร
3 (3-0-0)
116302 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-0)
116401 BUSINESS RESEARCH METHODS
 วิธีการวิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
126104 PRINCIPLES OF ACCOUNTING
 หลักการบัญชี 1
3 (3-0-0)
126105 PRINCIPLES OF ACCOUNTING2
 หลักการบัญชี 2
3 (3-0-0)
126203 MANAGERIAL ACCOUNTING
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
146205 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-0)
146303 PRODUCTION MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
3 (3-0-0)
146402 STRATEGIC MANAGEMENT
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
156206 BUSINESS FINANCE
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-0)
136101 BUSINESS COMPUTER
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (2-2-0)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 44
 2.2.1   เอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 23
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
137302 DATA STRUCTURES
 โครงสร้างข้อมูล
3 (3-0-0)
137305 DATABASE SYSTEMS
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-0)
137306 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
 การวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศ
3 (3-0-0)
137407 DATA COMMUNICATION AND NETWORKS
 สื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
3 (3-0-0)
137409 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
137412 SENIOR PROJECT IN BUSINESS COMPUTER 1
 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
1 (0-3-0)
137101 COMPUTER PROGRAMMING
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
137413 SENIOR PROJECT IN BUSINESS COMPUTER 2
 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
3 (0-0-0)
137414 SEMINAR IN BUSINESS COMPUTER
 การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 (0-0-0)

 2.2.2   เอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
138303 COMPUTER AUDIT
 การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
3 (3-0-0)
138304 OBJECT-ORIENTED PROG.
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-0)
138305 WEB BASE APPLICATION DEVELOPMENT
 การพัฒนาระบบบนเว็บ
3 (2-2-0)
138311 OPERATING SYSTEM
 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
138314 VISUAL PROGRAMMING
 การโปรแกรมวิชวล
3 (2-2-0)
138307 DECISION SUPPORT SYSTEMS
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (0-0-0)
138310 COMPUTER PRAPHICS
 กราฟฟิกส์คอมพิวเตอร์
3 (2-2-0)
138306 ELECTRONIC-COMMERCE
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-0)
138313 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGENT
 กรบริหารโครงการงานสารสนเทศ
3 (2-2-0)
138312 DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEMS
 ระบบสารสนเทศแบบกระจาย
3 (2-2-0)
138308 BUSINESS DESIGN
 การออกแบบระบบธุรกิจ
3 (3-0-0)
138309 MOBILE PRGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-0)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207