สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : 4 ปี ปกติ   
  คอมพิวเตอร์ 0 2.00
  4900011102คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1314 2.00
  4900011103การตลาด 1354 2.00
  5000011103การตลาด 1324 2.00
  5000011105การจัดการธุรกิจชุมชน 1304 2.00
  5000011106การจัดการอุตสาหกรรม 1324 2.00
  การจัดการ 1304 2.00
  การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) 1304 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1324 2.00
  การตลาด 1264 2.00
  การจัดการอุตสาหกรรม 1264 2.00
  การจัดการ 1264 2.00
  การจัดการหลักสูตร(นานาชาติ) 04 2.00
  การจัดการ 126 2.00
  การจัดการ 0 2.00
  ระดับการศึกษา : 2 ปี ปกติ   
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 87 2.00
   93 2.00
  4900012102คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 802 2.00
  4900012103การตลาด 872 2.00
  4900012104การเงินและการธนาคาร 02 2.00
  5000012105การจัดการธุรกิจชุมชน 90 2.00
  5000012106การจัดการอุตสาหกรรม 90 2.00
  ระดับการศึกษา : 2 ปี ปกติ ( เสาร์ - อาทิตย์)   
  4900013102คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 802 2.00
  4900013103การตลาด 872 2.00
  4900013104การเงินและการธนาคาร 02 2.00
  5000013105การจัดการธุรกิจชุมชน 812 2.00
  5000013106การจัดการอุตสาหกรรม 902 2.00
  ระดับการศึกษา : 2 ปี ภาคค่ำ 2   
  4900014102คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 872 2.00
  4900014103การตลาด 872 2.00
  4900014104การเงินและการธนาคาร 02 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
  900001ปวช._บัญชี 112 2.00
  900002ปวช.คอมพิวเตอร์ 109 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207