BED206HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION FOR EARKY CHIKDHOOD
สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
สังกัดศึกษาศาสตร์, การศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  A1 เสาร์15:00-17:00999009C60159X    
อาจารย์: ดร.วิชาญ ไทยแท้
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 60-1-59
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2565 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร 003 ห้อง F 205
5 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  2 เสาร์15:00-17:00999009C60159X    
อาจารย์: ดร.วิชาญ ไทยแท้
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 60-1-59
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2565 เวลา 16:00 - 18:00 อาคาร 003 ห้อง F 205
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207