GDT553EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE
การประกันคุณภาพการศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
บัณฑิตศึกษา
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  G1 เสาร์09:00-17:00C 103002C30300X    
  อาทิตย์09:00-17:00C 103002C      
อาจารย์: ดร.วิชาญ ไทยแท้
ดร.สัมฤทธิ์ ทองทับ
สำรองให้: รุ่น กลุ่ม :
สอบปลายภาค:
  G2 เสาร์09:00-17:00C 103002C30291X    
  อาทิตย์09:00-17:00C 103002C      
อาจารย์: ดร.วิชาญ ไทยแท้
ดร.สัมฤทธิ์ ทองทับ
สำรองให้: รุ่น กลุ่ม :
สอบปลายภาค:
  G3 เสาร์09:00-17:00C 103002C30300X    
  อาทิตย์09:00-17:00C 103002C      
อาจารย์: ดร.วิชาญ ไทยแท้
ดร.สัมฤทธิ์ ทองทับ
สำรองให้: รุ่น กลุ่ม :
สอบปลายภาค:
  G4 เสาร์09:00-17:00C 103002C30300X    
  อาทิตย์09:00-17:00C 103002C      
อาจารย์: ดร.วิชาญ ไทยแท้
ดร.สัมฤทธิ์ ทองทับ
สำรองให้: รุ่น กลุ่ม :
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207