BED230PLAY FOR EARLY CHILDHOOD
การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
สังกัดศึกษาศาสตร์, การศึกษาปฐมวัย
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
5 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  1 อาทิตย์13:00-15:00999009C60357X    
อาจารย์: ดร.วิชาญ ไทยแท้
สำรองให้: รุ่น กลุ่ม :
สอบกลางภาค: 8 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร 003 ห้อง F 208
สอบปลายภาค: 5 มี.ค. 2566 เวลา 14:00 - 16:00 อาคาร 003 ห้อง F 207
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207