คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 อุบลราชธานี
4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  A1 อาทิตย์16:30-18:30999009C991782X    
อาจารย์: อาจารย์อรุณศรี วิลสัน
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 99-17-82
สอบปลายภาค:
  A2 ศุกร์10:30-12:30F 207003C99099X    
อาจารย์: อาจารย์อรุณศรี วิลสัน
สำรองให้: ทุกชั้นปี รุ่น กลุ่ม : 99-0-99
สอบปลายภาค:
  A3 ไม่มีข้อมูล60060X    
อาจารย์:
สำรองให้:การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 631 กลุ่ม : การสอนภาษาอังกฤษ60-0-60
สอบปลายภาค:
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล โทร. 045 – 283770 – 2 ต่อ 1207